Buscador per paraules clau

Territori i Habitatge

Convocatòries obertes

Convocatòries obertes

Actualització a dia 29 de novembre de 2023: pròrroga per les ajudes dels fons Next Generation dels programes 3, 4 i 5 fins el 30 de juny de 2024.

A continuació podeu trobar les convocatòries que actualment estan vigents, amb la informació corresponent, les preguntes més freqüents i l’enllaç a la tramitació. Segons la Resolució TER/4022/2023 s’estableix una pròrroga per les ajudes dels fons Next Generation dels programes 3, 4 i 5 fins el 30 de juny de 2024. Podeu consultar aquí la publicació de la pròrroga.

Els principals aspectes que es modifiquen son:

 • S’allarga el termini de presentació de sol·licituds, fins al 30 de juny del 2024.
 • S’augmenta la dotació econòmica de la convocatòria.
 • S’incorpora la possibilitat de sol·licitar dues bestretes pel programa 3  d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici. Possibilitat 1a bestreta del 50% de la subvenció, a l’inici de l’obra. Possibilitat d’una 2a bestreta del 30% acreditant l’execució del 80% de les obres. I la justificació de que s’ha abonat el 50% del cost de l’obra.

Abans de presentar una sol·licitud d’ajuts, cal comprovar que es disposa de tota la documentació necessària per a poder tramitar-la, i aportar-la en el moment de presentar la sol·licitud. En els programes 4 i 5, un cop realitzada la sol·licitud de l’ajut, disposa de 10 dies perquè el seu tècnic competent formalitzi la Declaració responsable dels requisits tècnics del programa.

Informació general i preguntes freqüents sobre els Programes 3, 4, i 5

 • Text del Real Decreto 853/2021 d’aprovació dels programes d’ajuda en rehabilitació residencial i habitatge social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

PROGRAMA 3: AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS O UNIFAMILIARS

Té per objecte fomentar i regular les actuacions en edificis d’habitatges, per millorar l’eficiència i estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres o segones residències. Aspectes principals del programa:

Termini: Nou termini fins el 24 de juny de 2024.

Gestió: Agència d’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya)

Beneficiaris: Propietaris d’immobles, persones físiques o jurídiques (propietaris, usufructuaris o arrendataris), comunitats de propietaris.

Actuacions subvencionables: Les actuacions han d’assolir tots dos requisits:

 • Reducció ≥ 30% de l’indicador de consum Energia primària no renovable (Epnr) referida a la certificació energètica.
 • Reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’habitatge unifamiliar o de l’edifici ha de ser de:
 • Zones climàtiques D i E – Castellar del Vallès, Gallifa, Matadepera, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls –, un 35%
 • Zona climàtica C – La resta de municipis de la comarca –, un 25%

S’inclouen com a actuacions subvencionables el cost dels honoraris, redacció de projectes i direcció d’obra, certificats o informes. No són subvencionables llicències, taxes, impostos o tributs. 

Actuacions amb excepcions:

 • Edificis protegits: Quan tinguin limitades actuacions sobre els elements en els quals sigui necessari intervenir, no hauran de complir el requisit de reducció de demanda. No obstant això, aquells elements de l’envolupant sobre els quals es pugui intervenir hauran de complir amb els valors normatius que s’escaiguin.
 • Intervencions de millora energètica realitzades en edificis en els darrers 4 anys a la sol·licitud i que es puguin acreditar: Es poden comptabilitzar aquestes millores energètiques a l’hora de justificar el % d’assoliment en la reducció de demanda energètica de calefacció i refrigeració.

Quanties: 

Ajuts addicionals individuals que cobreixen fins el 100% de l’import per propietaris o usufructuaris d’habitatges inclosos en els edificis objecte de rehabilitació que acreditin estar en situació de vulnerabilitat econòmica.

PROGRAMA 4: AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA UNIFAMILIARS O HABITATGES PERTANYENTS A EDIFICIS PLURIFAMILIARS

Finançament adreçat a les persones propietàries, llogateres o usufructuàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual i permanent, com ara la millora de l’envolupant tèrmica (tancaments exteriors, coberta, fusteries,..) o la substitució de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa. Aspectes principals del programa:

Termini: Nou termini fins el 24 de juny de 2024.

Gestió: Agència d’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya)

Beneficiaris: Propietaris, usufructuaris o arrendataris de l’habitatge que hauran d’acreditar que l’habitatge és el domicili habitual i permanent mitjançant  certificació o volant d’empadronament.

En el cas que el sol·licitant sigui l’arrendatari, caldrà que acrediti haver arribat a un acord amb el propietari pel qual l’arrendatari assumeix el cost de les obres de rehabilitació.

Actuacions subvencionables: Les actuacions han d’assolir un dels requisits:

 • Reducció ≥ 7% de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració.
 • Reducció ≥ 30% de l’indicador de consum Energia primària no renovable (Epnr) referida a la certificació energètica.
 • Actuacions sobre els elements que componen l’envolupant tèrmica, per adequar les seves característiques (transmitància tèrmica i permeabilitat a l’aire) als valors normatius vigents.

S’inclouen com a actuacions subvencionables el cost dels honoraris, redacció de projectes i direcció d’obra, certificats o informes. No són subvencionables llicències, taxes, impostos o tributs. 

Quantia dels ajuts: 

Termini d’execució d’obres: Màxim 12 mesos comptats des de la data de concessió de l’ajuda.

PROGRAMA 5: AJUTS A L’ELABORACIÓ DEL LLIBRE DE L’EDIFICI EXISTENT PER A LA REHABILITACIÓ I LA REDACCIÓ DE PROJECTES DE REHABILITACIÓ

Té per objecte l’impuls i la implantació i generalització del Llibre de l’Edifici Existent i el desenvolupament dels projectes tècnics de rehabilitació integral amb la finalitat d’activar la demanda d’una rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis.

Termini: Nou termini fins el 24 de juny de 2024.

Gestió: Agència d’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya)

Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques (propietaris, usufructuaris o arrendataris), comunitats de propietaris.

Actuacions subvencionables: 

 • Implantació i generalització del Llibre d’Edifici existent per a la rehabilitació.
 • Desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d’edificis.

Requisits dels edificis:

 • Estar finalitzats abans de l’any 2000.
 • Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.
 • Haver presentat davant l’AHC i haver estat admesos amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE), segons model normalitzat per l’AHC.

Quantia dels ajuts

PROGRAMA DE REHABILITACIÓ D’EDIFICIS D’HABITATGES I HABITATGES INDIVIDUALS DE TITULARITAT PRIVADA PER FOMENTAR L’ARRELAMENT EN ENTORNS RURALS DE CATALUNYA (municipi de GALLIFA).

Termini: fins 28 de juny 2024 a les 14h.

Gestió: Agència d’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya)

Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques privades, que siguin propietàries i que assumeixin la rehabilitació d’edificis d’habitatges o habitatges individuals de titularitat privada situats a Gallifa (per ser municipi de menys de 500 habitants de la comarca del Vallès Occidental). RESOLUCIÓ TER/1033/2024

Actuacions de rehabilitació subvencionables:

 • Els honoraris de redacció de projectes tècnics, bàsics i/o d’execució, de rehabilitació de l’edifici d’habitatges o habitatge individual.
 • Les actuacions que contemplin la millora de l’eficiència energètica de l’edifici d’habitatges, sobre l’envolupant de l’edifici, com són la substitució de fusteries i/o la millora de l’eficiència de les instal·lacions, com la instal·lació de calderes més eficients, conjuntament amb la reparació de les deficiències relatives a l’estat de conservació de l’edifici d’habitatges, com són la rehabilitació de l’estructura horitzontal o vertical -ja sigui amb obres de reforç o de substitució dels seus elements-, o les que puguin representar un risc per la seguretat i salubritat de les persones i les millores en l’accessibilitat i seguretat d’utilització.
 • En general, totes aquelles obres que tinguin per objecte assolir el compliment dels requisits bàsics de seguretat, d’habitabilitat i de funcionalitat que han de satisfer els edificis d’habitatges i els habitatges individuals per protegir a llurs usuaris.

S’exclouen:

 • Els projectes d’obra nova.
 • Aquelles actuacions de rehabilitació que es duguin a terme en edificis d’habitatges o habitatges individuals amb certificat final d’obra posterior al 31 de desembre de 1999.
 • Aquelles actuacions de rehabilitació que es duguin a terme en edificis d’habitatges o habitatges individuals de titularitat pública.
 • Els edificis d’habitatges i els habitatges que ja estiguin llogats.

Veure resta de condicions a les bases reguladores.

Tramitació i més informació:

FINANÇAMENT

Per facilitar l’aprofitament dels ajuts, existeixen opcions de finançament a comunitats de propietaris i persones físiques i jurídiques privades. Més informació als següents links:

https://rehabilitacio.arquitectes.cat/financament/

https://otr.cat/subvencions-i-prestecs/prestecs/

https://otrc.consellcaf.cat/financament_fng.asp

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail

Notícies Territori i Habitatge

+
09-05-2024

Els fons Next Generation financen set projectes del Consell Comarcal amb un import total de més de 2’4 milions d’euros

09-05-2024

El Vallès Occidental va rebre més de 723.000 viatgers el 2023, la meitat dels quals ja havien visitat la comarca anteriorment

17-04-2024

Els ajuntaments dels petits municipis del Vallès Occidental coneixen les actuacions previstes en matèria de mobilitat per part del Departament de Territori

21-03-2024

El Vallès Occidental disposa ja d’un Pla Comarcal d’adaptació al canvi climàtic que proposa 27 actuacions a realitzar pels municipis i el Consell Comarcal