Buscador per paraules clau

Territori i Habitatge

Convocatòries obertes

Convocatòries obertes

Actualització a dia 2 de gener de 2023: pròrroga per les ajudes dels fons Next Generation dels programes 3, 4 i 5.

A continuació podeu trobar les convocatòries que actualment estan vigents, amb la informació corresponent, les preguntes més freqüents i l’enllaç a la tramitació. Segons la Resolució TER/7072/2022 s’estableix una pròrroga per les ajudes dels fons Next Generation dels programes 3, 4 i 5 des de l’1 de gener fins el 30 de novembre de 2023.

Abans de presentar una sol·licitud d’ajuts, cal comprovar que es disposa de tota la documentació necessària per a poder tramitar-la, i aportar-la en el moment de presentar la sol·licitud. En els programes 4 i 5, un cop realitzada la sol·licitud de l’ajut, disposa de 10 dies perquè el seu tècnic competent formalitzi la Declaració responsable dels requisits tècnics del programa.

Informació general i preguntes freqüents sobre els Programes 3, 4, i 5

 • Text del Real Decreto 853/2021 d’aprovació dels programes d’ajuda en rehabilitació residencial i habitatge social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

PROGRAMA 3: AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS O UNIFAMILIARS

Té per objecte fomentar i regular les actuacions en edificis d’habitatges, per millorar l’eficiència i estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres o segones residències. Aspectes principals del programa:

Termini: Nou termini fins el 30 de novembre de 2023.

Gestió: Agència d’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya)

Beneficiaris: Propietaris d’immobles, persones físiques o jurídiques (propietaris, usufructuaris o arrendataris), comunitats de propietaris.

Actuacions subvencionables: Les actuacions han d’assolir tots dos requisits:

 • Reducció ≥ 30% de l’indicador de consum Energia primària no renovable (Epnr) referida a la certificació energètica.
 • Reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’habitatge unifamiliar o de l’edifici ha de ser de:
 • Zones climàtiques D i E – Castellar del Vallès, Gallifa, Matadepera, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls –, un 35%
 • Zona climàtica C – La resta de municipis de la comarca –, un 25%

S’inclouen com a actuacions subvencionables el cost dels honoraris, redacció de projectes i direcció d’obra, certificats o informes. No són subvencionables llicències, taxes, impostos o tributs. 

Actuacions amb excepcions:

 • Edificis protegits: Quan tinguin limitades actuacions sobre els elements en els quals sigui necessari intervenir, no hauran de complir el requisit de reducció de demanda. No obstant això, aquells elements de l’envolupant sobre els quals es pugui intervenir hauran de complir amb els valors normatius que s’escaiguin.
 • Intervencions de millora energètica realitzades en edificis en els darrers 4 anys a la sol·licitud i que es puguin acreditar: Es poden comptabilitzar aquestes millores energètiques a l’hora de justificar el % d’assoliment en la reducció de demanda energètica de calefacció i refrigeració.

Quanties: 

Ajuts addicionals individuals que cobreixen fins el 100% de l’import per propietaris o usufructuaris d’habitatges inclosos en els edificis objecte de rehabilitació que acreditin estar en situació de vulnerabilitat econòmica.

PROGRAMA 4: AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA UNIFAMILIARS O HABITATGES PERTANYENTS A EDIFICIS PLURIFAMILIARS

Finançament adreçat a les persones propietàries, llogateres o usufructuàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual i permanent, com ara la millora de l’envolupant tèrmica (tancaments exteriors, coberta, fusteries,..) o la substitució de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa. Aspectes principals del programa:

Termini: Nou termini fins el 30 de novembre de 2023.

Gestió: Agència d’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya)

Beneficiaris: Propietaris, usufructuaris o arrendataris de l’habitatge que hauran d’acreditar que l’habitatge és el domicili habitual i permanent mitjançant  certificació o volant d’empadronament.

En el cas que el sol·licitant sigui l’arrendatari, caldrà que acrediti haver arribat a un acord amb el propietari pel qual l’arrendatari assumeix el cost de les obres de rehabilitació.

Actuacions subvencionables: Les actuacions han d’assolir un dels requisits:

 • Reducció ≥ 7% de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració.
 • Reducció ≥ 30% de l’indicador de consum Energia primària no renovable (Epnr) referida a la certificació energètica.
 • Actuacions sobre els elements que componen l’envolupant tèrmica, per adequar les seves característiques (transmitància tèrmica i permeabilitat a l’aire) als valors normatius vigents.

S’inclouen com a actuacions subvencionables el cost dels honoraris, redacció de projectes i direcció d’obra, certificats o informes. No són subvencionables llicències, taxes, impostos o tributs. 

Quantia dels ajuts: 

Termini d’execució d’obres: Màxim 12 mesos comptats des de la data de concessió de l’ajuda.

PROGRAMA 5: AJUTS A L’ELABORACIÓ DEL LLIBRE DE L’EDIFICI EXISTENT PER A LA REHABILITACIÓ I LA REDACCIÓ DE PROJECTES DE REHABILITACIÓ

Té per objecte l’impuls i la implantació i generalització del Llibre de l’Edifici Existent i el desenvolupament dels projectes tècnics de rehabilitació integral amb la finalitat d’activar la demanda d’una rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis.

Termini: Nou termini fins el 30 de novembre de 2023.

Gestió: Agència d’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya)

Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques (propietaris, usufructuaris o arrendataris), comunitats de propietaris.

Actuacions subvencionables: 

 • Implantació i generalització del Llibre d’Edifici existent per a la rehabilitació.
 • Desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d’edificis.

Requisits dels edificis:

 • Estar finalitzats abans de l’any 2000.
 • Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.
 • Haver presentat davant l’AHC i haver estat admesos amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE), segons model normalitzat per l’AHC.

Quantia dels ajuts

FINANÇAMENT

Per facilitar l’aprofitament dels ajuts, existeixen opcions de finançament a comunitats de propietaris i persones físiques i jurídiques privades. Més informació als següents links:

https://rehabilitacio.arquitectes.cat/financament/

https://otr.cat/subvencions-i-prestecs/prestecs/

https://otrc.consellcaf.cat/financament_fng.asp

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES PER ACTUACIONS D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL A L’HABITATGE PER A PERSONES GRANS, AMB DISCAPACITAT I/O EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA A CATALUNYA

Termini: Del 29 de novembre de 2022 al 31 de gener de 2023. Les obres han d’estar iniciades a partir de febrer del 2020 i finalitzades el 31 de març del 2023.

Gestió: Generalitat de Catalunya

Es podran acollir actuacions d’accessibilitat universal en les zones comunes dels edificis d’habitatges i també en l’interior dels habitatges.

Zones comunes d’edificis

La subvenció serà del 75% del pressupost protegible. Hi haurà ajudes addicionals que cobriran fins el 100% de l’import per a propietaris o usufructuaris d’habitatges que acreditin situació de vulnerabilitat econòmica.

Entre les actuacions en zones comunes dels edificis d’habitatges hi ha la instal·lació de nous ascensors o altres dispositius per a l’accessibilitat de l’immoble o adequació dels existents amb la mateixa finalitat; dispositius per millorar l’accessibilitat en serveis i zones comunes com ara jardins, piscines i altres similars; la instal·lació de productes de suport a l’audició o altres dispositius que garanteixin la comunicació visual, auditiva i bidireccional amb l’exterior per a casos d’emergència i atrapament; elements d’ informació, comunicació o d’avís per permetre orientació en escales i ascensors, entre d’altres.

Interior dels habitatges

La subvenció serà del 100% del pressupost protegible, amb un topall de 6.000 euros per habitatge. Aquest límit es podrà ampliar en alguns casos, fins a 10.000 euros si a l’habitatge hi resideix una persona amb discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 75% amb barem de mobilitat reduïda. En el cas que a l’habitatge resideixi una persona amb dependència degudament reconeguda, el límit de subvenció màxima atorgable es podrà ampliar fins a 15.000 euros.

En quant a les actuacions en interior d’habitatges, van des de la instal·lació d’ascensors, salva-escales, rampes o d’altres dispositius, així com la seva adaptació a la normativa sectorial corresponent, fins a altres instal·lacions d’avís, comunicació o d’altres per afavorir l’autonomia personal de gent gran, persones amb discapacitat i/o en situació de dependència.

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓ D’EDIFICACIONS RESIDENCIALS BUIDES, DE TITULARITAT PÚBLICA O PRIVADA, PER FOMENTAR EL REPOBLAMENT EN ENTORNS RURALS I DE MUNTANYA DE CATALUNYA PER A L’ANY 2022

Termini: Es podran presentar sol·licituds des del 18 d’octubre fins el 2 de desembre del 2022, i podran subvencionar-se obres iniciades a partir del 1 de febrer del 2020.

Gestió: Generalitat de Catalunya

Municipis del Vallès Occidentals que hi poden optar: Rellinars i Gallifa. Trobeu aquí tota la informació.

Import subvencionable:

L’import màxim de la subvenció serà del 90% del cost total de l’obra, amb un topall de 60.000 euros/habitatge si l’edifici/habitatge és de titularitat pública, i del 60% del cost total de l’obra, amb un topall de 40.000 euros/habitatge, si l’edifici/habitatge és de titularitat privada.

Es podran concedir pagaments anticipats o pagaments a compte fins al 50% en els supòsits descrits a la convocatòria.

Actuacions subvencionables:

Els habitatges resultants de la rehabilitació es destinaran a habitatge principal (domicili habitual i permanent), mitjançant les diferents modalitats de tinença a elecció del propietari: lloguer, compravenda, propietat temporal o masoveria, amb les condicions i limitacions indicades a les bases reguladores.

Les actuacions de rehabilitació objecte de les subvencions tractaran d’actuacions que contemplin millora de l’eficiència energètica de l’edificació residencial, com són la substitució de fusteries o la instal·lació de calderes més eficients, entre d’altres, conjuntament amb la reparació de les deficiències relatives a l’estat de conservació de l’edificació residencial, com són la rehabilitació de l’estructura horitzontal o vertical -ja sigui amb obres de reforç o de substitució dels seus elements-, o les que puguin representar un risc per la seguretat i salubritat de les persones.

En general, seran subvencionables totes aquelles obres que tinguin per objecte assolir el compliment dels requisits mínims d’habitabilitat.

S’exclouran actuacions de rehabilitació en què l’abast de la intervenció sigui equivalent al de gran rehabilitació.

Text de les bases.

Demanar l’ajut

PROGRAMA D’AJUTS A AL REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS EN MUNICIPIS DE MENYS DE 5000 HABITANTS (PREE 5000)

Termini: fins el 31 de desembre de 2023

Gestió:  Institut Català de l’Energia

Actuacions subvencionables:  

 • Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica dels edificis
 • Renovació de les instal·lacions de calefacció, refrigeració i d’aigua calenta sanitària (ACS) per aerotèrmia, plaques solars tèrmiques, geotèrmia o biomassa.

Les actuacions han d’assolir el següent:

 • Reducció ≥30% consum d’energia primària no renovable (a documentar amb el certificat d’eficiència energètica de l’edifici abans i després del projecte).
 • Salt de lletra en l’escala d’emissions de CO2 (kg CO2 / m2 any) – (excepte per edificis amb qualificació energètica A o sense qualificació energètica)

Beneficiaris: Persones físiques propietaris de l’edifici, bé a títol individual, o bé, que pertanyen a una comunitat o agrupació de propietaris; comunitats o agrupacions de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge; empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis; empreses de serveis energètics (ESEs); Ajuntaments; Diputacions o entitats locals equivalents; comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Tramitació i més informació:  La tramitació dels ajuts s’ha de fer telemàticament a través del web de l’ICAEN.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail

Notícies Territori i Habitatge

+
22-09-2023

L’informe de l’Observatori constata l’augment del preu de l’habitatge de compra i un repunt del preu de lloguer l’any 2022

14-09-2023

Noves sessions informatives sobre els ajuts de rehabilitació d’habitatges dels fons europeus Next Generation

24-07-2023

“Tens molt estiu”, el nou lema del Vallès Occidental per promocionar l’oferta turística del territori aquest estiu

28-06-2023

S’obren inscripcions per a una nova edició de Benvinguts a Pagès La Festa, la gran cita de la pagesia catalana