Buscador per paraules clau

Compromisos per a la inclusió

Treball transversal per a la inclusió a la institució

Des del Consell Comarcal del Vallès Occidental es treballa de forma transversal per integrar el compromís per a la inclusió a tots els programes i línies de treball.

Aquest compromís es reflexa en l’actuació de la institució i de les persones treballadores.

Pla d’Igualtat Intern del Consell Comarcal

En el marc de l’aposta i voluntat envers la política d’igualtat de gènere, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el juliol de 2020 per unanimitat el Pla Intern d’Igualtat de Gènere 2020-2023 com un instrument que ha de permetre donar compliment a la normativa vigent. Es concreten en aquest Pla 23 objectius, així com un calendari d’execució d’aquest, el qual s’entén com un document dinàmic que s’anirà adaptant al calendari de l’organització i de les necessitats.

 Agents per a la inclusió

El compromís institucional vers la inclusió ha rebut un impuls clau amb el projecte participatiu (Re)Gènere(M) i ha comportat l’engegada de diferents accions tant a nivell intern com a nivell extern.

El (Re)Gènere(M), engegat l’any 2021, ha permès formar a persones de l’entitat com a agents per a la inclusió interns i tirar endavant diferents accions.

Comunicació inclusiva i perspectiva de gènere

S’ha editat material de difusió per a la millora de la comunicació inclusiva i per a la incorporació de la perspectiva de gènere feminista al disseny de projectes, serveis i actuacions.

La perspectiva de gènere és un concepte que fa referència a la presa en consideració per part de les persones de les diferències socioculturals entre les dones i els home en una activitat o àmbit per a l’anàlisi, la planificació, el disseny i l’execució de polítiques i necessitats que afecten les dones i als homes. Per exemple, una política laboral amb perspectiva de gènere tindrà en compte la segregació horitzontal existent en el mercat de treball com dones en treballs de cura i reproducció o homes en treballs de producció… en el moment del disseny de cursos de formació ocupacional.

El Ple Comarcal va aprovar el març de 2022 per unanimitat de tots els grups polítics la “Guia per una Comunicació Inclusiva” i promoure la seva aplicació en el conjunt d’actuacions que porta a terme el Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Aquesta guia vol facilitar i donar eines per a l’ús d’un llenguatge respectuós amb la pluralitat de tots els col·lectius per igual, ampliant la representació de la diversitat social i trencant amb els estereotips. També vol ser d’utilitat per a les persones professionals de les entitats locals, empreses, mitjans de comunicació, etc.

Assolir la implementació de la comunicació inclusiva i la perspectiva de gènere feminista a la nostra institució implica donar compliment a les obligacions legals (Llei 17/2015 i Llei 11/2014), millorar les relacions amb la ciutadania i aconseguir, amb major eficàcia, la satisfacció de les seves necessitats.

Formació

Des del Consell Comarcal es porten a terme diverses activitats de formació que tenen com a objectiu de compartir experiències, conèixer bones pràctiques i aprofundir en matèria de comunicació inclusiva i aplicació de la  perspectiva de gènere.

Aquestes activitats, de caràcter intern o extern, s’adrecen al personal de les administracions locals i tenen un caràcter pràctic, basat en metodologies participatives que promoguin la reflexió però també l’acció i implementació des d’una perspectiva transversal i interseccional.

Tallers de perspectiva de gènere i llenguatge inclusiu

Durant el novembre de 2022 s’han celebrat dos tallers que han abordat l’aplicació de la perspectiva de gènere des de l’àmbit públic local. En els tallers, a més d’explicar com s’ha organitzat i aplicat el projecte (Re)Gènere(m), s’han donat eines per poder repensar la realitat i la comunicació que es realitza des de l’àmbit públic i treballar-la a través d’una perspectiva inclusiva i lliure d’estereotips.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail