Buscador per paraules clau

Grups polítics comarcals

Composició política del Consell Comarcal mandat 2023-2027

Els membres del Consell Comarcal del Vallès Occidental estan constituïts en grups polítics, en la forma i amb els drets i obligacions que estableix la legislació electoral.

Els resultats de les eleccions municipals del mes de maig de 2023 fan que la composició del Consell Comarcal sigui la següent:

  • PSC: 14 consellers/es
  • ERC: 7 consellers/es
  • JUNTS per CATALUNYA: 5 consellers/es
  • EN COMÚ GUANYEM: 3 consellers/es
  • Partit Popular: 3 conseller/es
  • VOX: 3 consellers(es
  • TOT PER TERRASSA: 2 consellers/es
  • CAM-AMUNT: 2 consellers/es

Aquest mandat es compta doncs amb 8 grups comarcals.

En total el plenari comarcal està format per 20 dones i 19 homes, un fet rellevant si tenim en compte l’evolució de la presència femenina en el plenari comarcal des del seu primer mandat (1988-91), en el qual només una dona formava part.

Dels 39 consellers i conselleres, 14 han ocupat el càrrec en mandats anteriors. Per tant 25 consellers i conselleres s’estrenen a la institució comarcal.

El règim de funcionament dels grups comarcals està regulat fonamentalment al Reglament orgànic comarcal, així com són d’aplicació supletòria els articles corresponents de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.

Retribucions a càrrecs electes i grups polítics comarcals

Mocions presentades pels grups polítics comarcals al Ple del Consell Comarcal (mandat 2023-2027)

Mocions presentades pels grups polítics comarcals presentades i debatudes al Ple comarcal durant l’any 2023 i els anys anteriors.

Noticies sobre l’activitat política i les mocions presentades

  • Noticies sobre l’activitat política
  • Mocions presentades pels grups polítics comarcals debatudes al Ple comarcal durant l’any 2023 i els anys anteriors.

Contacta amb els grups polítics comarcals

Grup comarcal Junts per Catalunya

Twitter
@JuntsXCat

Facebook
Junts per Catalunya

Grup Comarcal En Comú Guanyem

Adreça electrònica
vallesoccidental@catalunyaencomu.cat

Facebook
ECG Consell Comarcal Voc

Grup Comarcal PP

Adreça electrònica

Twitter
@PopularesSBD
@PPTerrassa

Facebook
Partido Popular Sabadell
Populars Terrassa

Grup comarcal VOX

Adreça electrònica

Twitter

Facebook

Grup Comarcal Tot per Terrassa

Adreça electrònica
organitzacio@totperterrassa.cat

Twitter
@TotperTrs

Facebook
Tot per Terrassa

Grup comarcal Coalició Alternativa Municipalista

Twitter

Facebook

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail