Buscador per paraules clau

Grups polítics comarcals

Composició política del Consell Comarcal

Els membres del Consell Comarcal del Vallès Occidental estan constituïts en grups polítics, en la forma i amb els drets i obligacions que estableix la legislació electoral.

Els resultats de les eleccions municipals del mes de maig de 2019 fan que la composició del Consell Comarcal sigui la següent:

  • PSC: 12 consellers/es
  • ERC: 10 consellers/es
  • JUNTS per CATALUNYA: 5 consellers/es
  • CIUTADANS: 4 consellers/es
  • EN COMÚ GUANYEM: 3 consellers/es
  • CAM-AMUNT: 2 consellers/es
  • TOT PER TERRASSA: 2 consellers/es
  • PP: 1 conseller/a

Aquest mandat es compta doncs amb 8 grups comarcals. Per primera vegada entra al Ple el grup Tot per Terrassa.

En total el plenari comarcal està format per 19 dones i 20 homes.

Dels 39 consellers i conselleres, només 8 repeteixen respecte al mandat anterior. Uns altres 4 consellers i conselleres ja ho havien estat en d’altres mandats.

El règim de funcionament dels grups comarcals està regulat fonamentalment al Reglament orgànic comarcal, així com són d’aplicació supletòria els articles corresponents de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.

Retribucions a càrrecs electes i grups Polítics Comarcals

Mocions presentades pels grups Polítics Comarcals al Ple del Consell Comarcal

Mocions presentades pels grups polítics comarcals

Hi podeu trobar les mocions presentades i debatudes al Ple comarcal durant l’any 2022 i els anys anteriors.

Noticies sobre l’activitat política i les mocions presentades

Contacta amb els grups polítics comarcals

Grup comarcal Junts per Catalunya

Twitter
@JuntsXCat

Facebook
Junts per Catalunya

Grup Comarcal Ciutadans

Twitter
@Cs_Terrassa
@cssabadell

Facebook
Cs Terrassa
Cs Sabadell

Grup Comarcal CAM-AMUNT

Adreça electrònica
alternativesvalles@gmail.com

Twitter
@CAlternativesV

Facebook
Candidatures Alternatives del Vallès

Grup Comarcal En Comú Guanyem

Adreça electrònica
vallesoccidental@catalunyaencomu.cat

Twitter
@encomu_ccvoc

Facebook
ECG Consell Comarcal Voc

Grup Comarcal Tot per Terrassa

Adreça electrònica
organitzacio@totperterrassa.cat

Twitter
@TotperTrs

Facebook
Tot per Terrassa

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail