Buscador per paraules clau

Grups polítics comarcals

AQUEST APARTAT S’ESTÀ ACTUALITZANT UN COP CELEBRAT EL PLE DE CONSTITUCIÓ EL 14 DE JULIOL DE 2023. DISCULPEU LES MOLÈSTIES.

Composició política del Consell Comarcal mandat 2023-2027

Els membres del Consell Comarcal del Vallès Occidental estan constituïts en grups polítics, en la forma i amb els drets i obligacions que estableix la legislació electoral.

Els resultats de les eleccions municipals del mes de maig de 2023 fan que la composició del Consell Comarcal sigui la següent:

  • PSC: 14 consellers/es
  • ERC: 7 consellers/es
  • JUNTS per CATALUNYA: 5 consellers/es
  • EN COMÚ GUANYEM: 3 consellers/es
  • Partit Popular: 3 conseller/es
  • VOX: 3 consellers(es
  • TOT PER TERRASSA: 2 consellers/es
  • CAM-AMUNT: 2 consellers/es

Aquest mandat es compta doncs amb 8 grups comarcals.

En total el plenari comarcal està format per 20 dones i 19 homes, un fet rellevant si tenim en compte l’evolució de la presència femenina en el plenari comarcal des del seu primer mandat (1988-91), en el qual només una dona formava part.

Dels 39 consellers i conselleres, 14 han ocupat el càrrec en mandats anteriors. Per tant 25 consellers i conselleres s’estrenen a la institució comarcal.

El règim de funcionament dels grups comarcals està regulat fonamentalment al Reglament orgànic comarcal, així com són d’aplicació supletòria els articles corresponents de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.

Retribucions a càrrecs electes i grups polítics comarcals

Mocions presentades pels grups polítics comarcals al Ple del Consell Comarcal (mandat 2023-2027)

Mocions presentades pels grups polítics comarcals presentades i debatudes al Ple comarcal durant l’any 2022 i els anys anteriors.

Noticies sobre l’activitat política i les mocions presentades

En aquest apartat podreu trobar les notícies i les mocions presentades.

Contacta amb els grups polítics comarcals

Grup comarcal Junts per Catalunya

Twitter
@JuntsXCat

Facebook
Junts per Catalunya

Grup Comarcal En Comú Guanyem

Adreça electrònica
vallesoccidental@catalunyaencomu.cat

Facebook
ECG Consell Comarcal Voc

Grup Comarcal PP

Adreça electrònica

Twitter
@PopularesSBD
@PPTerrassa

Facebook
Partido Popular Sabadell
Populars Terrassa

Grup comarcal VOX

Adreça electrònica

Twitter

Facebook

Grup Comarcal Tot per Terrassa

Adreça electrònica
organitzacio@totperterrassa.cat

Twitter
@TotperTrs

Facebook
Tot per Terrassa

Grup comarcal Coalició Alternativa Municipalista

Twitter

Facebook

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail