Buscador per paraules clau

Objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

La tasca del Consell Comarcal del Vallès Occidental està alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquests objectius són la base de l’actuació de l’ens comarcal i del Programa d’Actuació Comarcal (PAC).

A la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible de setembre de 2015, els membres de l’Assemblea General de Nacions Unides van aprovar el document “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible”

Aquesta agenda, amb caràcter universal i voluntat transformadora, s’entén com a marc global i pla d’acció amb un enfocament multidimensional de les tres dimensions del desenvolupament: sostenible, econòmica, social i ambiental. Contempla cinc dimensions fonamentals, conegudes com “les 5 P del desenvolupament sostenible”: persones, planeta, prosperitat, pau i partenariats.

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites pretenen articular de forma global els àmbits d’intervenció necessaris per a assolir un desenvolupament sostenible i abordar, de forma conjunta, els grans reptes globals així com també els locals.

Els ODS i l’acció comarcal

En el Programa d’Actuació Comarcal (PAC) es pot trobar per a cadscun dels ODS els programes i actuacions que porta a terme el Consell Comarcal i que contribueixen a la consecució dels objectius de l’agenda 2030.

Podeu conèixer les polítiques del Consell Comarcal en relació a Cada ODS en els següents enllaços:

1 – Fi de la pobresa

Posar fi a la pobresa i reduir la vulnerabilitat de diferents col·lectius amb risc d’exclusió social.

2 – Fam Zero

Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura ecològica i sostenible.

3 – Salut i benestar

Protegir la vida humana i promoure hàbits i estils de vida saludables per a tothom.

4 – Educació de qualitat

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge permanent per a tothom.

5 – Igualtat de gènere

Impulsar el desenvolupament de polítiques d’igualtat, aprovar i incentivar l’apoderament de dones i nenes a nivell personal, col·lectiu, social i polític.

6 – Aigua neta i sanejament

Aborda l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable i a instal·lacions sanitàries. El control i gestió dels recursos hídrics, racionalitzant el consum d’aigua i disminuint el risc de contaminació.

7 – Energia neta i assequible

Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i neta per a tothom.

8 – Treball digne i creixement econòmic

Promoure el creixement econòmic, sostingut, inclusiu i sostenible, l’ ocupació plena i productiva i llocs de treball dignes per a tothom

9 – Indústria, Innovació i Infraestructures

Promoure una industrialització inclusiva i sostenible, promoure la innovació i reduir la bretxa digital, desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles i de qualitat.

10 – Reducció de les desigualtats

Reduir les desigualtats de la població independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altre condició i promoure la inclusió social de totes les persones.

11 – Ciutats i comunitats sostenibles

Potenciar planificació urbanística participativa i sostenible, l’accessibilitat a les zones verdes i vetllar per la protecció del patrimoni cultural i natural.

12 – Consum i producció responsables

Aborda el consum responsable, la compra i contractació sostenible, les polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització dels residus, concretament de reducció del malbaratament alimentari.

13 – Acció climàtica

Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

14 – Vida submarina

Conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible.

15 – Vida d’ecosistemes terrestres

Protegir, restaurar i promoure l´ús sostenible dels ecosistemes terrestres, els boscos i els aiguamolls, combatre la desertificació, aturar i invertir la degradació del sòl i aturar la pèrdua de la biodiversitat d hàbitats i d’espècies.

16 – Pau, justícia i institucions sòlides

Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tothom i construir institucions eficaces i responsables a tots els nivells.

17 – Aliances per assolir els objectius

Enfortir els mitjans de implementació i revitalitzar l’aliança mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Informe sobre el nivell d’assoliment dels ODS al Vallès Occidental

Elaborat l’any 2021 pretén proporcionar informació rellevant en relació amb el nivell d’implementació dels ODS al Vallès Occidental a partir d’un quadre amb 64 indicadors. Els indicadors contemplats són coherents amb els establerts pel Marc d’indicadors mundials per als ODS i les fites de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, amb una transposició i adaptació a l’àmbit comarcal.

VISOR 2030 de la Diputació de Barcelona

Plataforma per a la visualització d’un sistema d’indicadors multidimensional en clau d’Agenda 2030. permet fer una anàlisi interactiva des de diferents punts de vista: per municipis, per comarques, per trams de població, per ODS o per indicador.

Enllaços d’interès

Europeu: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Gobierno de España: https://www.agenda2030.gob.es/

Generalitat de Catalunya: http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/

Diputació de Barcelona: https://www.diba.cat/es/web/ods

Video en català: https://www.youtube.com/watch?v=q5DjHx5VNS4

Webinar de la Federació catalana de voluntariat social: Que són i com treballar els ODS per complir amb la finalitat de les entitats del tercer sector. Fases per implementar ODS, acompanyament i seguiment previ a la auditoria i certificació.  Diferents polítiques per donar compliment ODS a la teva entitat.

Webinar: Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Què són i com podem treballar-los

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail