Buscador per paraules clau

Territori i Habitatge

Oficina Comarcal de Rehabilitació

L’Oficina Comarcal d’Habitatge del Consell Comarcal amplia aquest 2022 les seves funcions. A més de les tasques que fa actualment també serà Oficina Comarcal de Rehabilitació per a la gestió dels Fons Next Generation destinats a la rehabilitació dels habitatges amb prioritat a la rehabilitació energètica.

L’objectiu bàsic dels fons europeus és que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del 30% el consum d’energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons la zona climàtica. Amb aquests ajuts també es podrà incloure la rehabilitació tradicional, com l’accessibilitat o la conservació dels edificis. 

El Consell Comarcal ha signat un conveni de col·laboració amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya per a la implementació de l’Oficina Comarcal de Rehabilitació. Aquest conveni  atorga al Consell Comarcal una subvenció fixa per a l’any 2022 de 30.000 euros.

Per consultar els serveis que s’ofereixen a cada municipi a l’espai de Serveis i tràmits.

Ajuts de rehabilitació energètica – Fons Next Generation

CONVOCATÒRIES OBERTES

AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS (PROGRAMA 3)

Termini: del 23 de maig al 31 de desembre de 2022.

Gestió: Agència d’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya)

Actuacions subvencionables: Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar que comportin la renovació del parc d’habitatges i edificis amb l’objectiu de millorar-ne l’eficiència energètica, la descarbonització, la integració d’energies renovables, i circularitat, sens perjudici que es puguin realitzar altres actuacions de rehabilitació que suposin una millora de l’accessibilitat, de la conservació i de la seguretat d’utilització. També estan incloses les actuacions que millorin els nivells ambientals i de salut, com retirar de l’edifici o àmbit d’actuació aquells productes de construcció que continguin amiant. 

Les actuacions han d’assolir el següent:

 • Reducció ≥ 30% de l’indicador de consum Energia primària no renovable (Epnr) referida a la certificació energètica.
 • Reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’habitatge unifamiliar o de l’edifici ha de ser de:
  • Zones climàtiques D i E – Castellar del Vallès, Gallifa, Matadepera, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls –, un 35%
  • Zona climàtica C – La resta de municipis de la comarca –, un 25%

Beneficiaris: Propietaris d’immobles, persones físiques o jurídiques (propietaris, usufructuaris o arrendataris), comunitats de propietaris.

Tramitació:

Més informació: Tota la informació sobre les característiques d’aquest programa la podeu trobar en aquest enllaç  de la Generalitat de Catalunya.

AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’HABITATGE (Programa 4)

Termini: del 7 de juny al 31 de desembre de 2022 (o fins exhauriment dels fons).

Gestió: Agència d’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya)

Actuacions subvencionables: Subvencions destinades a actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica en els habitatges unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

No seran subvencionables les actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil, si bé les mateixes es podran incloure en el certificat energètic de projecte i final.

L’inici de les actuacions subvencionables ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020. El termini d’execució de les obres no pot superar els 12 mesos comptats des de la data de concessió de l’ajut i hauran d’haver finalitzat abans del 30.6.2026.

Son subvencionables aquelles actuacions realitzades en aquests habitatges, sempre i quan, almenys, compleixin una de les següents condicions:

 • Reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys un 7%.
 • Reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30%.
 • En el cas que modifiqui o substitueixi elements constructius de l’envolupant tèrmica que compleixin amb els valors límits de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire de les taules 3.1.1.a i 3.1.3.a del CTE DB HE-1.
 • En tots els casos les reduccions de demanda o consum es tindran en compte per comparativa del Certificat d’Eficiència Energètica existent abans de l’actuació i el mateix certificat posterior a l’actuació.

Quantia dels ajuts: El cost mínim de l’actuació ha de ser de 1.000 €. L’import de la subvenció és d’un 40 % del cost de les obres amb un màxim de 3.000 €.

Compatibilitats i incompatibilitats: Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut públic per al mateix objecte, sempre que no se superi el cost total de les intervencions i que els altres ajuts ho permetin.

Seran compatibles amb qualsevol altre ajut públic de fons europeus per a diferents actuacions.

Són compatibles amb els ajuts del programa 1, ajuts a les actuacions de rehabilitació de barris, o el programa 3, d’ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis, de la mateixa convocatòria, sempre que quedi acreditat que no se subvenciona el mateix cost.

Beneficiaris: Els habitatges pels quals se sol·liciti l’ajut d’aquest programa han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris en el moment de presentar la sol·licitud. Aquesta circumstància es podrà acreditar mitjançant  certificació o volant d’empadronament.

En el cas que el sol·licitant sigui l’arrendatari, caldrà que acrediti haver arribat a un acord amb el propietari pel qual l’arrendatari assumeix el cost de les obres de rehabilitació.

S’exclouen d’aquesta convocatòria les actuacions que afectin als àmbits territorials de la ciutat de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Municipis de l’Àrea), que es regeixen per les convocatòries aprovades pels consorcis d’habitatge respectius:

Tramitació: La realitzarà el sol·licitant de la subvenció, o persona degudament autoritzada, o l’agent o gestor de la rehabilitació. En aquesta sol·licitud s’indicarà les actuacions de rehabilitació objecte del programa per a les quals es sol·liciten les ajudes.

La sol·licitud ha de contenir les dades degudament formalitzades, i s’adjuntarà la documentació juridicoadministrativa d’acord amb el punt 3.1.1 de l’annex 2 de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març.

Més informació: Tota la informació sobre les característiques d’aquest programa la podeu trobar en aquest enllaç de la Generalitat de Catalunya.

AJUTS A L’ELABORACIÓ DEL LLIBRE DE L’EDIFICI EXISTENT PER A LA REHABILITACIÓ I LA REDACCIÓ DE PROJECTES DE REHABILITACIÓ (PROGRAMA 5)

Termini: del 20 de juny al 31 de desembre de 2022 o fins exhauriment dels fons.

Gestió: Agència d’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya)

Actuacions subvencionables: la implantació i generalització del Llibre de l’Edifici existent per a la rehabilitació, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral amb el propòsit d’activar la demanada de rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis. Les actuacions hauran d’haver finalitzat abans del 30.6.2026.  

Per a la quantia dels ajuts, règim de compatibilitats i incompatibilitats, preguntes freqüents, tràmits, consulteu al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’enllaç del programa 5.

Requisits dels edificis:

 • Estar finalitzats abans de l’any 2000.
 • Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.
 • Haver presentat davant l’AHC la sol·licitud del certificat d’aptitud en un termini màxim de 4 mesos des de l’emissió de l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) i amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció.

Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques (propietaris, usufructuaris o arrendataris), comunitats de propietaris.

Tramitació:

Més informació: Tota la informació sobre les característiques d’aquest programa la podeu trobar en aquest enllaç  de la Generalitat de Catalunya.

PROGRAMA D’AJUTS A AL REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS EN MUNICIPIS DE MENYS DE 5000 HABITANTS (PREE 5000)

Termini: fins el 31 de desembre de 2023

Gestió:  Institut Català de l’Energia

Actuacions subvencionables:  

 • Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica dels edificis
 • Renovació de les instal·lacions de calefacció, refrigeració i d’aigua calenta sanitària (ACS) per aerotèrmia, plaques solars tèrmiques, geotèrmia o biomassa.

Les actuacions han d’assolir el següent:

 • Reducció ≥30% consum d’energia primària no renovable (a documentar amb el certificat d’eficiència energètica de l’edifici abans i després del projecte).
 • Salt de lletra en l’escala d’emissions de CO2 (kg CO2 / m2 any) – (excepte per edificis amb qualificació energètica A o sense qualificació energètica)

Beneficiaris: Persones físiques propietaris de l’edifici, bé a títol individual, o bé, que pertanyen a una comunitat o agrupació de propietaris; comunitats o agrupacions de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge; empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis; empreses de serveis energètics (ESEs); Ajuntaments; Diputacions o entitats locals equivalents; comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Tramitació i més informació:  La tramitació dels ajuts s’ha de fer telemàticament a través del web de l’ICAEN on podreu trobar més informació sobre les característiques d’aquest programa.

ALTRES PROGRAMES D’AJUTS PENDENT D’OBERTURA DE CONVOCATÒRIA

El Programa 5 d’ajuts per l’elaboració del llibre del edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació s’iniciarà el 20 de juny de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022, inclòs.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail

Notícies Territori i Habitatge

+
08-06-2022

Oberta la convocatòria d’ajuts per a rehabilitar edificis residencials per a l’optimització del consum energètic (Programa 4)

08-06-2022

Si tens entre 18 i 35 anys ja pots sol·licitar el Bo jove que t’ajudarà en la despesa del lloguer. Troba aquí tota la informació.

26-05-2022

Informació sobre els Ajuts d’eficiència energètica d’edificis: oberta la convocatòria per a rehabilitació d’edificis residencials

24-05-2022

El Consell Comarcal participa a la visita de treball a Brussel·les junt amb una quinzena de governs locals, de la mà de la Diputació de Barcelona