Buscador per paraules clau

Territori i Habitatge

Serveis i tràmits

Des de l’Oficina Comarcal d’Habitatge es porten a terme diferents tràmits, segons sigui el municipi de residència de la persona sol·licitant:

Serveis per a la ciutadania dels municipis de fins a 10.000 habitants:

Gallifa, Matadepera, Polinyà, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Sentmenat, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls. També Palau-solità i Plegamans.

Serveis per a la ciutadania de municipis de fins a 10.000 habitants i d’altres sense servei integral d’habitatge:

Cèdules d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones. A la cèdula no figura el nom de la persona propietària, ja que es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants. La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Si necessiteu saber si un habitatge té la cèdula d’habitabilitat vigent i els metres quadrats útils que té l’habitatge, aquí podeu fer la consulta per número de cèdula o amb la referència cadastral. Si no disposeu de cap d’aquestes dades, a la seu electrònica del cadastre podeu consultar la referència cadastral per adreça.

Com se sol·licita la cèdula d’habitabilitat

 • Primera ocupació: amb l’imprès normalitzat i la documentació complementària. Podeu accedir al tràmit aquí.
 • Segona ocupació: cal que la persona particular s’adreci a un tècnic (arquitecte o arquitecte tècnic) per tal que faci el certificat d’habitabilitat corresponent. Podeu accedir al tràmit aquí.
 • Còpia de cèdula: es pot demanar còpia d’una cèdula d’habitabilitat vigent, tant si és de primera o de segona ocupació. Podeu accedir al tràmit aquí.

Els col·legis professionals d’arquitectes o d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l’edificació poden facilitar el contacte amb un tècnic:

Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (Delegació del Vallès. Carrer de Colom, 114, Terrassa. Telèfon: 93 731 34 11)

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona (Delegació del Vallès Occidental). Oficina de Serveis del Vapor Universitari. Carrer de Colom, 114, Terrassa. Telèfon: 93 780 11 10)

Registre HPO (de sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial): per a tots els municipis de la comarca

És un registre públic, administratiu, compost pels registres propis dels ajuntaments que es puguin arribar a constituir i pel registre de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Té caràcter permanent, sense terminis per tramitar-hi la sol·licitud d’inscripció, i s’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya, en qualsevol moment i a través de qualsevol dels canals disponibles.

Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya. La inscripció en el Registre dóna dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial, d’acord amb els procediments establerts en el Decret.

Una vegada inscrits, poden participar en els processos d’adjudicació aquells sol·licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrits abans de l’inici del procediment d’adjudicació en qüestió.

Les finalitats d’aquest registre són les de proporcionar informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial d’habitatges amb protecció oficial, així com les de facilitar i agilitzar els processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges protegits, tot garantint la màxima transparència de tots els processos.

La inscripció en el Registre té una vigència d’un any. Als efectes d’assegurar un control públic eficient de les inscripcions en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, es crea un fitxer mínim comú als registres municipals i al registre de l’Administració de la Generalitat, que comportarà el fet d’agrupar tota la informació en un únic fitxer.

Es sol·licita directament a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb aquest tràmit telemàtic

Renovació HPO

La inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial caduca en el termini d’un any, llevat que sigui renovada abans del transcurs d’aquest termini mitjançant la presentació d’una declaració responsable sobre el compliment dels requisits exigits. Per a la renovació de l’HPO, les persones inscrites rebran, en el mes que li caduqui la inscripció, un SMS recordatori on s’indicarà aquest extrem. Des d’aquest portal, després d’haver-se identificat podran conèixer la data exacta de caducitat de la inscripció i a partir de la qual el sistema els permetrà gestionar la renovació. Disposaran d’un termini de 30 dies des de la data de caducitat per a fer-ne la gestió.
Es possible la renovació de la inscripció al Registre de Sol·licitants d’HPO, sempre i quan, no es produeixin modificacions en algun dels següents camps:

 • Nom i cognoms
 • Municipi d’empadronament
 • Data d’empadronament
 • Sexe, data de naixement, estat civil
 • Dades del cònjuge
 • Dades de la unitat de convivència
 • Membres de la unitat de convivència
 • Declaració sobre la necessitat d’habitatge

Si s’ha de modificar alguna d’aquestes dades haureu de tramitar una baixa i una nova sol·licitud d’inscripció al Registre de Sol·licitants.

Autorització de venda d’un habitatge de protecció oficial

Per transmetre o llogar un habitatge de/amb protecció oficial, de preu taxat o usat amb ajuts a l’adquisició cal demanar autorització a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Es tracta d’una autorització de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a poder vendre en segona o posterior transmissió un habitatge a preu taxat, usat lliure amb ajut a l’adquisició o qualificat de/amb protecció oficial. És necessària quan concorren les tres circumstàncies següents:

 • Les persones propietàries han gaudit d’ajuts per a la seva adquisició provinents d’algun pla d’habitatge
 • L’habitatge va ser adquirit després de 16 de març del 2001
 • L’habitatge es vol vendre abans que hagin passat 10 anys des de la formalització del préstec qualificat ( Pla d’Habitatge 1998-2001 -Reial Decret 1186/1998- i Pla 2002-2005 -Reial Decret 1/2002) o des de l’adquisició (Pla d’habitatge 2005-2008 -Reial decret 801/2005- i Pla 2009-2012 -Reial Decret 2066/2008) Sol·licitud i documentació necessària
 • Els titulars de l’habitatge han de presentar la sol·licitud adjuntant la següent documentació:
 • Fotocòpia de l’escriptura de compravenda.
 • Certificat de l’entitat bancària on consti la data de formalització del préstec qualificat.

Autorització de lloguer d’un habitatge de protecció oficial

Es tracta d’una autorització que la persona titular del pis de/amb protecció oficial, de preu taxat o usat amb ajuts a l’adquisició pot demanar per llogar l’habitatge si, per alguna raó de caràcter transitori, degudament justificada, no pot utilitzar l’habitatge com a residència habitual i permanent.

Sol·licitud i documentació necessària

Els titulars de l’habitatge han de presentar la sol·licitud d’autorització de lloguer d adjuntant la següent documentació:

 • Fotocòpia dels DNI dels titulars de l’habitatge.
 • Fotocòpia de les escriptures de compravenda de l’habitatge.
 • Justificació dels motius pels quals es demana l’autorització.
 • En el cas d’haver gaudit d’ajuts per a l’adquisició de l’habitatge, certificat de l’entitat bancària on consti la data de formalització del préstec qualificat.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail

Notícies Territori i Habitatge

+
04-12-2023

El Consell Comarcal del Vallès Occidental convida ciutadania a trobar 10 tions “amagats” a diferents espais de la comarca

30-11-2023

El Vallès Occidental posa en valor el territori com a seu d’esdeveniments i trobades corporatives

30-11-2023

Pròrroga del termini de sol·licitud dels ajuts de rehabilitació residencial dels fons europeus Next Generation

16-11-2023

La població resident al Vallès Occidental realitza 4,3 desplaçaments en dia feiner i el 85,2% els fan dins de la mateixa comarca