Buscador per paraules clau

Altres òrgans representatius

(APARTAT EN CONSTRUCCIÓ)

COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE TRANSPARÈNCIA i BON GOVERN

L’àmbit material d’actuació d’aquesta comissió vetllar pel compliment de la llei de la transparència i l’accés a la informació pública i del codi ètic i de bon govern dels càrrecs electes i de tot el personal del Consell Comarcal.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES,

La Comissió especial de comptes és un òrgan obligatori o essencial de l’organització comarcal. Les funcions atribuïdes a aquesta comissió són les que estableix l’article 15 del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 

Estarà integrada a més del president, per un representant de cada grup polític amb representació al Consell Comarcal, que actuaran amb vot ponderat.

COMITÈ DE COORDINACIÓ EXECUTIVA

L’àmbit material d’actuació i funcions d’aquest comitè és la coordinació, l’estudi, control i valoració de determinats assumptes, i /o actuacions comarcals, d’especial transcendència, de forma prèvia a la seva aprovació, o per al seu seguiment, control i coherència, de forma coordinada i alineada amb les polítiques i estratègies que es fixin pels òrgans de govern comarcals. La composició d’aquest Comitè estarà integrada per un President (el del Consell Comarcal) un Secretari (el del Consell Comarcal) i la Gerència del Consell Comarcal, sens perjudici que hi puguin ser convocades altres persones com poden ser, a mode d’exemple, directors/es de les diferents àrees, intervenció comarcal, tècnics comarcals i/o experts en una determinada matèria, que s’estimin necessaris per a les finalitats que té establertes.

PLENARI DE L’ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS

Format per alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal, per marcar el full de ruta d’aquesta Àrea Bàsica.

COMISSIÓ COMARCAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

Integrada pels regidors i regidorres de promoció econòmica i ocupació té les funcions de definir les prioritats i actuacions a emprendre, fer seguiment dels compromisos i acords, d’interlocució amb d’altres administracions i emetre informes a la comissió informativa.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail

Notícies Òrgans de govern

+
21-05-2024

El Consell Comarcal incrementarà la seva aportació a la Federació d’ADF del Vallès Occidental pel 2024 per la vulnerabilitat dels boscos provocada per la sequera

17-05-2024

El Consell Comarcal del Vallès Occidental s’afegeix a la commemoració del Dia internacional contra l’LGTBI-fòbia

17-05-2024

El Ple aprova una moció en defensa de l’habitatge social i una moció davant l’escalada de tensió al Pròxim Orient