Buscador per paraules clau

Desenvolupament Econòmic i Ocupació

Estratègia Compartida

Les àrees d’activitat comercial local o la trama urbana comercial, són un element clau tant per l’activitat econòmica i la riquesa del territori com per cobrir les necessitats de la ciutadania i per mantenir la cohesió social i un model de vida inclusiu en els municipis.

Es tracta doncs d’un element estratègic dins del territori, i perquè així sigui es compta amb un marc de treball estructurat entorn a diversos eixos.

Estratègia Comarcal de comerç i restauració 2023-2025 i Pla d’acció 2023 pla d’actuació per al comerç i la restauració al Vallès Occidental 2022-24

Per avançar de manera conjunta en l’execució de polítiques i actuacions que recolzin el comerç i la restauració a la comarca de manera efectiva,  s’ha treballat en la definició d’una Estratègia Comarcal, en un procés participatiu que ha servit per identificar les idees claus de present i futur, identificar els reptes i marcar les bases per a l’acció comarcal. L’estratègia s’estructura entorn a 6 Línies estratègiques, 37 Línies d’actuació i inclou 18 projectes singulars relacionats a propostes recollides al llarg del procés de treball amb els agents del territori. 

El Grup Impulsor de Comerç i Restauració va acordar el 14 de març aprovar l’Estratègia Comarcal així el Pla d’acció per a 2013 que estableix prioritats a curt termini. També va acordar fomentar la governança compartida de tots els agents públics i privats de l’ecosistema comarcal i supracomarcal del comerç i la restauració, així com encomanar al Consell Comarcal els treballs de secretaria tècnica pel desenvolupament de l’Estratègia i el Pla d’acció.

Convenis de col·laboració

  • Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona juny 2022-juliol 2023 

Per sumar sinèrgies i ampliar l’impacte de les polítiques de suport al comerç al Vallès Occidental, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal han signat un Conveni específic de col·laboració per al desenvolupament d’actuacions que reverteixin, tant en l’augment de la competitivitat de les empreses que configuren el teixit comercial urbà de la comarca, com en la promoció, consolidació i millora de l’oferta comercial i de serveis.

Ambdues administracions tenen interessos compartits i han identificat diferents actuacions de suport a un model de comerç orientat a l’equilibri territorial que seran objecte de col·laboració en el marc de l’esmentat conveni.

Aquest es centra en 4 Programes i 2 Eines ja en marxa:

– Dinamització del comerç en petits municipis, per consolidar els comerços en les àrees rurals, mitjançant la modernització, evolució cap a la sostenibilitat i la transformació digital.

–  Prevenció i ocupació locals buits, amb l’impuls de la Guia per a l’impuls de pactes municipals per a la mobilització de locals comercials buits.

– Comerç responsable i sostenible, amb actuacions d’impuls i transmissió d’iniciatives per posicionar el comerç de proximitat com la Guia metodològica per a la implementació de monedes socials com a eina de dinamització comercial.

– Transformació digital i distribució de mercaderies, per abordar l’anàlisi i la difusió d’estratègies, de solucions i alternatives de gestió respecte a la distribució urbana de mercaderies

– Els Programes Reempresa, especialment d’implementació en petits municipis i per potenciar la transmissió d’establiments comercials entre les persones emprenedores

– L’aplicació mòbil corporativa Apropteu que presta suport al sector comercial local

  • Conveni de col·laboració amb petits municipis 

Al 2022 s’inicia l’acció de suport a petits municipis amb manca de recursos tècnics i/o especialitzats amb la prestació de serveis itinerants, establint convenis de col·laboració anuals (4 al 2022 i 3 al 2023). Es treballa en l’acompanyament en el disseny, comunicació i execució d’esdeveniments, el reforçament dels vincles amb els negocis, l’actualització de dades, la informació i acompanyament en l’accés a ajuts, l’elaboració de materials de suport, així com el suport a la dinàmica associativa, tot aprofitant potencials sinèrgies entre municipis per afrontar reptes comuns.

Òrgans de governança i funcionament

El Consell Comarcal exerceix funcions de secretaria tècnica, amb les funcions de dinamització dels òrgans de governança i entitats, l’impuls i execució d’actuacions, així com la cerca d’ajuts que permetin portar-les a terme.

El Grup Impulsor de Comerç i Restauració (constitució inicial al novembre de 2020). Configurat per a una representació diversa: 5 ajuntaments més grans de 50.000hab. i 3 d’altres dimensions, 5 entitats socioeconòmiques i el propi Consell Comarcal. Es reuneix semestralment per proposar, aprovar acords i fer el seguiment i, si s’escau, aprovar el posicionament del territori i/o accions de lobby per enfortir relacions.

El Grup Motor de Comerç i Restauració (constitució al 2020). Grup de treball tècnic en el que participen representants de diversos ajuntaments, agents econòmics i associacions de comerç i restauració. Preveu reunions trimestrals i té com a funcions enriquir i consensuar propostes de projectes, impulsar accions comarcals de dinamització i d’acció directa, fer el seguiment de l’execució i promoure acords i recomanacions.

Grups Tècnics. Es poden constituir pel desplegament de les mesures, projectes o línies d’interès específiques que requereixin de l’acompanyament d’un grup de treball amb expertesa i/o interessos rellevants per potenciar l’acció.

Acords

El seguiment sobre l’evolució de l’estratègia compartida es pot fer a través de diversos documents:

El Grup Impulsor de Comerç i Restauració, des de la seva constitució al novembre de l’any 2020, ha assolit diversos acords, donant continuïtat al marc de concertació iniciat en la  “Taula de model territorial de comerç”, creada a l’octubre de 2016 i en el marc de la qual es va aprovar a l’abril del 2019 un Acord “Per una estratègia sectorial que preservi el teixit comercial als municipis del Vallès Occidental”.

Memòries d’activitat

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail

Notícies Desenvolupament Econòmic i Ocupació

+
16-05-2024

El Vallès Occidental és un dels territoris que més aporta a la producció industrial de Catalunya i genera més de 83.000 llocs de treball en el sector

10-05-2024

L’Observatori comarcal publica l’Infoatur del mes d’abril

09-05-2024

Els fons Next Generation financen set projectes del Consell Comarcal amb un import total de més de 2’4 milions d’euros

09-05-2024

El Vallès Occidental va rebre més de 723.000 viatgers el 2023, la meitat dels quals ja havien visitat la comarca anteriorment