Buscador per paraules clau

Comissió Permanent – Cartipàs de govern

Reunió del govern comarcal.

La Comissió Permanent és un òrgan de govern col·legiat que, encapçalat pel President de la Corporació, és integrat per consellers i conselleres, en un nombre no superior a un terç del nombre legal dels membres del Consell Comarcal.

És atribució del President tant la determinació del nombre de membres de la Comissió Permanent com el nomenament dels seus components. Correspon a la Comissió Permanent assistir el President en l’exercici de les seves atribucions.

Té també aquelles competències que els altres òrgans del Consell Comarcal li deleguen i aquelles altres que li reconeix la legislació.

CALENDARI DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT (fins a maig de 2023, aprovat pel Ple comarcal el novembre de 2022, a raó del canvi de mandat previst arran la convocatòria d’eleccions municipals)

ACTES DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Integrants de la Comissió Permanent 

President
Ignasi Giménez Renom (PSC)

Vocals

 • Xavier Garcés, vicepresident 1r (PSC)
 • Míriam Casaramona, vicepresidenta 2a (Junts per Catalunya)
 • Carles Rodríguez, vicepresident 3r (En Comú Podem)
 • Mari Carmen Cebrian, consellera de Serveis Centrals (PSC)
 • Manuel Robles, conseller d’Educació i Formació (PSC)

Secretària
Pilar Rivas

Interventor
Joan Ramón Sagalés Guillamón

Tresorera
Marta Picañol Clotet

Gerent
Núria Carrès

Podeu ampliar la informació currícular de cada membre polític del Govern Comarcal en aquest enllaç.

Cartipàs del Govern Comarcal del Vallès Occidental

Competències

La Comissió Permanent del 30 de juliol de 2019 va aprovar delegar a favor de la Comissió Permanent les competències següents:

(a) En matèria de contractació i gestió patrimonial

 1. Contractacions de tota naturalesa, el valor estimat de les quals excedeixi del  10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, o quan tinguin una duració superior a 4 anys  i sempre que no excedeixin els límits de l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 2.  Concessions demanials el pressupost base de licitació de les quals excedeixi del 10 % dels recursos ordinaris del Pressupost o tres milions d’euros,  excepte quan el pressupost base de licitació superi el 20% dels recursos ordinaris del pressupost i tinguin una durada superior als 5 anys.
 3. Concedir llicències de Mercavallès i aprovar els expedients sancionadors que corresponguin.
 4. L’extinció de concessions de Mercavallès, inclosa la declaració de caducitat.
 5. L’aprovació de projectes d’instal·lacions, obres i serveis quan sigui competent el Ple per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos
 6. Aprovar els Estudis de Seguretat i Salut, la conformitat als Plans de Seguretat i Salut i els nomenaments de Director Tècnic de les obres i de Coordinador en matèria de seguretat i salut, en tots els expedients d’obres de competència del Ple.
 7. L’adquisició de béns i drets  quan el seu pressupost base de licitació sigui superior al 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost o a tres milions d’euros.
 8. Alienar o gravar patrimoni quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost o els tres milions d’euros.
 9. Acceptar béns amb càrregues o gravàmens onerosos, en els termes previstos per la normativa de patrimoni.
 10. Acordar mutacions de domini públic per canvi de destí dels béns.
 11. Exercir la potestat expropiatòria.
 12. Resoldre d’expedients iniciats emparats en les prerrogatives administratives respecte dels béns locals (acció investigadora, recuperació d’ofici o desnonament administratiu), establerts en els articles 134 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.

(b) En matèria de personal

 1. Aprovar la Plantilla del personal, la relació de llocs de treball i l’oferta pública, d’acord amb el pressupost aprovat pel PlAprovar les convocatòries i les bases de selecció de personal i els concursos per a la provisió de llocs de treball.
 2. Rehabilitar als/a les funcionaris/es de la Corporació.
 3. Autoritzar al personal l’exercici d’activitats de recerca de caràcter no permanent o d’assessorament per a supòsits concrets.
 4. Encarregar, mitjançant conveni o sol·licitud, la selecció i formació del personal propi, a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
 5. Declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les sol·licituds sobre compatibilitats.
 6. Aprovar la separació del servei als/a les funcionari/es de la corporació, llevat del què estableix l’article 99.4 de la Llei de Bases del Règim Local, i ratificar l’acomiadament del personal laboral.
 7. Determinar els llocs, el nombre i el règim del personal eventual.

(c) En matèria econòmica, d’hisenda pública i financera:

 1. Aquelles competències que es deleguin pel Ple en la Comissió permanent per a cada exercici, a través de les Bases d’Execució del Pressupost.
 2. Autoritzar, disposar despeses, reconèixer obligacions i ordenar pagaments; aprovar factures i certificacions d’obra, que no siguin competències de la Gerència ni de la Presidència.
 3. Aprovar els expedients administratius de reconeixement extrajudicial de crèdits.
 4. Sol·licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent.
 5.  Dictar les normes pel seguiment i el desenvolupament de la comptabilitat financera i pressupostària del Consell Comarcal i dels Organismes Autònoms i societats mercantil d’ell dependents.
 6. Acordar la fiscalització prèvia limitada prevista a l’article 200.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 7. Acordar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets, per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i per actuacions comprovatòries posteriors.
 8. Establiment, fixació, regulació i modificació dels recursos propis de caràcter tributari i els Preus Públics, en els termes previstos a l’article 39 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.
 9. La declaració de nul·litat de ple dret i la revisió d’ofici i revocació dels actes dictats en via de gestió tributària, en els casos i d’acord amb el procediment establert als articles 153 i 154 de la Llei General Tributària.
 10. La concertació de les operacions de crèdit quan la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior-, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 11. Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedients per a l’exercici d’activitats econòmiques.

(d) En matèria administrativa i processal:

 1. Declarar la nul·litat de ple dret i declarar la lesivitat dels actes administratius dictats per qualsevol dels òrgans de la corporació, a excepció del ple.
 2. Acordar la compareixença de la Corporació en tot tipus de processos judicials que, afectant directament o indirectament a aquest Consell Comarcal, es segueixin per o contra altres Administracions o particulars.
 3. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèria de competència plenària.
 4. Atorgar la representació del Consell Comarcal per l’exercici de tot tipus d’accions administratives i judicials.
 5. La resolució, en via administrativa, de les accions, reclamacions o recursos de qualsevol naturalesa, que s’interposin contra els acords dictats per la Comissió Permanent en ús de les atribucions delegades en virtut d’aquest acord.

(e) En matèria de relacions interadministratives i de foment

 1. Acordar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres Administracions, així com amb entitats i particulars; sense perjudici de les competències en la matèria del President i del Gerent i sempre que no es tracti de matèries que no siguin exclusives i indelegables.
 2. Acceptar les delegacions de competències realitzades per part d’altres entitats públiques.
 3. L’aprovació de les bases de les convocatòries de subvencions.
 4. L’atorgament de subvencions directes i transferències d’import superior a 30.000€.

(f) En matèria de transport escolar:

 1. Aprovar les Disposicions de Gestió del Transport escolar no obligatori.
 2. Determinar els calendaris i la seva modificació, en relació amb el transport escolar no obligatori.

(g) En matèria d’autoorganització.

 1. Aprovar, modificar i revocar els horaris de servei de l’Oficina d’atenció al Ciutadà (OAC) i del Registre General.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail