Buscador per paraules clau

Gerència

Núria Carrés, gerent

L’actual gerent del Consell Comarcal del Vallès Occidental és la Núria Carrés Bordes. És gerent de la institució des de juliol de 2019.

Núria Carrés (Barcelona, 1966) és Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona i Màster en Gestió publica per ESADE. Amb una trajectòria de més de 20 anys d’experiència en l’àmbit dels serveis socials, ocupava des de l’any 2008 la direcció de l’àrea de Benestar Social i Educació del Consell Comarcal.

Podeu contactar amb la gerent al correu electrònic ccvoc.gerencia@ccvoc.cat

Les funcions de la gerència del Consell Comarcal són les següents, en base al que determina l’article 16.1 del text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, així com el que determina l’article 19 del Reglament orgànic del Consell Comarcal:

  • Dirigir l’administració comarcal i executar els acords del Ple.
  • Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.
  • Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorgui el Ple.
  • Ordenar pagaments, presentar la liquidació anual del pressupost, també els comptes de tresoreria i de valors independents i auxiliars del Pressupost, retudes pel Tresorer, i retre els comptes anuals del Pressupost i les de l’administració del patrimoni.
  • Dirigir el personal del Consell Comarcal.
  • Contractar obres i serveis, sempre que la seva quantitat no excedeixi de les estipulades per contracte menor.
  • L’exercici d’altres funcions que expressament li siguin delegades, sempre que no afectin a les atribucions previstes per l’organització comarcal de Catalunya.
  • Confeccionar, assistit pel Secretari i l’Interventor, l’avantprojecte de pressupost anual, el qual prèvia la conformitat del President, serà lliurat a la Comissió corresponent per a l’estudi i informació prèvia a la presentació al Ple per a la seva discussió i aprovació.

Podeu accedir a la fitxa de la gerència on consta la retribució:

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail

Notícies Òrgans de govern

+