Buscador per paraules clau

Comissions informatives

Les Comissions informatives són òrgans comarcals de caràcter col·legiat, complementaris dels òrgans de govern, sense atribucions resolutòries. La seva funció bàsica radica en l’estudi, l’informe, el dictamen i el control dels assumptes la competència dels quals correspon al Ple Comarcal.

Poden ser de caràcter general i permanent, per a grans àrees funcionals, o de caràcter especial, per al coneixement o l’estudi d’un tema concret i per un període determinat.

Les comissions informatives generals tenen la mateixa durada que el mandat electoral, si bé poden ser objecte de modificació, canvi de denominació o qualsevol altra variació, mitjançant el seguiment del procediment per constituir-les fixat en aquest Reglament. 

La designació, el nombre i la denominació de les comissions informatives de caràcter general corresponen al Ple comarcal, com també la seva modificació o supressió.

Les comissions informatives, sota la presidència del/la president/a o conseller/a en qui delegui, estan integrades per membres representants de tots els grups polítics del Consell Comarcal en relació a la seva representativitat.

Tots els grups polítics amb representació en el Consell Comarcal tenen dret a formar part de les comissions informatives. També assisteixen a les sessions la gerència i el/la secretari/tària o el/la funcionari/nària en qui delegui, com a fedatari/tària.

Les Comissions informatives no tenen una data concreta de celebració sinó que es convoquen per part del seu President/a els dies previs al Ple o quan hi ha temes per tractar.

Les comissions informatives, dins dels seus respectius àmbits competencials, tenen les següents atribucions:

 • Emetre dictàmens i propostes d’acord amb el Ple.
 • Informar prèviament a la seva aprovació, de tots aquells assumptes la competència dels quals correspongui al Ple.
 • Realitzar els estudis que li siguin sol·licitats pel Ple.

Igualment el/la president/a de l’àrea ha d’exposar periòdicament els trets principals de la seva gestió.

Les Comissions informatives que es creen pel mandat 2023-2027 són les següents:

 • Comissió Informativa dOrganització i Governança
 • Comissió informativa d’Impuls econòmic i dinamització comercial.
 • Comissió Informativa de Polítiques socials inclusives.
 • Comissió Informativa d’Acció Climàtica.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I GOVERNANÇA

 • Planificació estratègica i innovació.
 • Organització i sistemes.
 • Transparència i bon govern.
 • Administració electrònica i gestió documental
 • Serveis generals
 • Gestió econòmica
 • Responsabilitat social corporativa
 • Mancomunació de serveis.
 • Arxiu comarcal i patrimoni.
 • Obres.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’IMPULS ECONÒMIC I DINAMITZACIÓ COMARCAL

 • Projecció de comarca i turisme.
 • Projecte de transformació i millora de Mercavallès
 • Comissió de petits municipis.
 • Foment de l’activitat econòmica industrial
 • Comerç i consum
 • Emprenedoria i innovació social i foment del treball
 • Formació pel treball

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES SOCIALS INCLUSIVES

 • Àrea Bàsica de Serveis Socials
 • Atenció a la població vulnerable
 • Primera acollida i ciutadania
 • Comissió comarcal de gestió energètica social
 • Atenció a la infància i l’adolescència
 • Joventut
 • Polítiques de gent gran i dependència
 • Igualtat (SIAD i SAI)
 • Salut i suport emocional
 • Transport i menjadors escolars.
 • Activitats educatives
 • Esports
 • Oficina comarcal d’habitatge
 • Oficina comarcal de rehabilitació
 • Promoció de l’accessibilitat
 • Projecte de sostenibilitat alimentària
 • Cooperació al desenvolupament

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ CLIMÀTICA

 • Pla comarcal d’adaptació al canvi climàtic
 • Servei comarcal de biomassa forestal
 • Projecte boscos del Vallès
 • Prevenció d’incendis forestals
 • Projecte de transició energètica a la indústria i a la llar
 • Pla territorial d’implementació de les energies renovables (PLATER)
 • Oficina per a la transició energètica i foment de les comunitats energètiques
 • Pla supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire
 • Pacte Vallès Circular
 • Mobilitat sostenible
 • Llicència de qualitat ambiental

CALENDARI DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

Pendent d’aprovació

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail