Buscador per paraules clau

Comissions informatives

Les Comissions informatives són òrgans comarcals de caràcter col·legiat, complementaris dels òrgans de govern, sense atribucions resolutòries. La seva funció bàsica radica en l’estudi, l’informe, el dictamen i el control dels assumptes la competència dels quals correspon al Ple Comarcal.

Poden ser de caràcter general i permanent, per a grans àrees funcionals, o de caràcter especial, per al coneixement o l’estudi d’un tema concret i per un període determinat.

Les comissions informatives generals tenen la mateixa durada que el mandat electoral, si bé poden ser objecte de modificació, canvi de denominació o qualsevol altra variació, mitjançant el seguiment del procediment per constituir-les fixat en aquest Reglament. 

La designació, el nombre i la denominació de les comissions informatives de caràcter general corresponen al Ple comarcal, com també la seva modificació o supressió.

Les comissions informatives, sota la presidència del/la president/a o conseller/a en qui delegui, estan integrades per membres representants de tots els grups polítics del Consell Comarcal en relació a la seva representativitat.

Tots els grups polítics amb representació en el Consell Comarcal tenen dret a formar part de les comissions informatives. També assisteixen a les sessions la gerència i el/la secretari/tària o el/la funcionari/nària en qui delegui, com a fedatari/tària.

Les Comissions informatives no tenen una data concreta de celebració sinó que es convoquen per part del seu President/a els dies previs al Ple o quan hi ha temes per tractar.

Les comissions informatives, dins dels seus respectius àmbits competencials, tenen les següents atribucions:

  • Emetre dictàmens i propostes d’acord amb el Ple.
  • Informar prèviament a la seva aprovació, de tots aquells assumptes la competència dels quals correspongui al Ple.
  • Realitzar els estudis que li siguin sol·licitats pel Ple.

Igualment el/la president/a de l’àrea ha d’exposar periòdicament els trets principals de la seva gestió.

Les Comissions informatives que es creen pel mandat 2019-2023 són les següents:

  • Comissió Informativa de Govern i Serveis Centrals, presidida per la regidora de l’Ajuntament de Rubí, Maria Carmen Cebrián.
  • Comissió informativa de Desenvolupament econòmic, industrial i treball, presidida per l’alcalde de Barberà del Vallès, Xavier Garcés.
  • Comissió Informativa de Drets Socials, presidida per la regidora de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Míriam Casaramona.
  • Comissió Informativa de Transició Ecològica i habitatge, presidida pel regidor de Viladecavalls, Carles Rodríguez.

COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

CALENDARI DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

Podeu consultar el Calendari de les Comissions Informatives del Consell Comarcal fins a maig de 2023, aprovat pel Ple comarcal el novembre de 2022, a raó del canvi de mandat previst arran la convocatòria d’eleccions municipals.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail