Buscador per paraules clau
18 setembre 2023

L’Observatori comarcal publica la primera actualització de l’Informe semestral “Les dones al mercat de treball” amb dades del 1r semestre de 2023

Ja s’ha publicat la primera actualització de l’Informe semestral "Les dones al mercat de treball" amb dades del 1r semestre de 2023, elaborada per l’Observatori comarcal.

L’objectiu d’aquest informe és presentar, de manera sintètica, els resultats dels principals indicadors del treball remunerat de la comarca amb perspectiva de gènere. Les dades posen en relleu les desigualtats estructurals del mercat laboral en relació amb les diferències salarials, la segregació sectorial i ocupacional, la temporalitat i el treball a temps parcial, juntament amb els desequilibris en els tipus d’ensenyaments o el risc de pobresa. Per tal de monitorar la situació de les dones al mercat laboral aquest producte s’actualitza de forma semestral.

Les principals dades són:

Nivell educatiu

•             El 35,4% de les dones amb més de 15 anys a la comarca tenen assolit un nivell de formació superior, una xifra més de dos punts superior a la dels homes (33%). Les diferències més notables s’observen quan es comparen franges d’edat

•             Els ensenyaments vinculats amb els coneixements d’STEM tenen una menor proporció de matrícules de dones, tant a batxillerat com als cicles de formació professional, i a les universitats. 

Patrons d’activitat laboral

•             Les dones presenten una menor participació en el mercat de treball, tenint en compte que la taxa d’ocupació de les dones és gairebé set punts més baixa que la dels homes. En considerar la població desocupada, el pes del col·lectiu femení sense feina remunerada (taxa d’atur) és aproximadament 4 punts superior.

•             S’observen diferències entre els dos sexes en relació amb els règims de cotització a la Seguretat Social. En el de treball autònom, les dones representen només el 36,1% de les persones afiliades, mentre que en el Règim Especial de treballadors/ores de la Llar són el 97,4% del total.

Població afiliada a la Seguretat Social

•             La major part de les persones afiliades a la comarca ho estan en el sector dels serveis, però el col·lectiu de dones representa el 86,8% de les afiliades, mentre que en els homes el 67,8%. Per contra, els homes tenen un major pes a la indústria i a la construcció, amb aproximadament 10 punts més que les dones en ambdós sectors.

Condicions laborals

•             Malgrat la disminució de la diferència salarial en els darrers anys, les dones continuen tenint un sou de gairebé 6 mil euros anuals inferior i la bretxa salarial se situa en el 18%. 

•             Les diferències salarials són majors a major edat: les dones més grans de 54 anys guanyen un 29,8% menys que els homes de la mateixa franja d’edat i les joves menors de 35 anys guanyen un 2,2% menys. 

•             El col·lectiu femení destaca per tenir un major pes en les afililiacions de caràcter temporal, i especialment, en les jornades parcials, on 7 de cada 10 persones afiliades en aquest tipus de jornada són dones.

Població aturada

•             6 de cada 10 persones (60,5%) que es troben en atur de llarga durada, és a dir, més d’un any desocupades, són dones (2.880). Aquesta proporció s’eleva fins al 64,1% (10.009) si observem les dones en situació d’atur de molt llarga durada -més de dos anys a l’atur-. 

•             Les dones joves presenten una menor proporció d’atur respecte dels homes. En canvi, a mesura que avança l’edat, aquesta proporció s’incrementa fins a arribar al 62,3% de dones aturades en la franja de més de 60 anys.

Condicions de vida

•             Quant a les pensions, l’únic tipus que les dones tenen un import superior als homes és el de viudetat, ja que és la contribució dels marits la que es té en compte pel càlcul. En les de jubilació, la bretxa arriba al 38,7%, amb una diferència mensual de 539 euros.

•             El 59,4% de les dones aturades són beneficiàries d’una prestació per desocupació, xifra més de sis punts per sota de la masculina (66%). 

•             El 14,3% de les dones en edat activa a la comarca es troben en situació de risc de pobresa. La taxa de risc de pobresa de les dones amb nacionalitat estrangera (42,6%) és 32 punts superior a la de les espanyoles (10,4%).

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail