Buscador per paraules clau
08 febrer 2024

L’Observatori comarcal publica el Flaix socioeconòmic del 4r trimestre 2023 i l’Informe de Prestacions per Desocupació al Vallès Occidental del 2n semestre 2023

L’Observatori del Consell Comarcal publica una nova edició del Flaix socioecònomic, corresponent al quart trimestre de 2023. Aquest informe trimestral fa una anàlisi de l’evolució del teixit productiu i del mercat de treball a la comarca. 

Flaix socioeconòmic 4r trimestre 2023

L’ocupació manté la dinàmica positiva durant el quart trimestre, tot i que amb un menor ritme de creixement. La comarca tanca l’any 2023 assolint un nou màxim històric de llocs de treball. 

D’acord amb les dades de l’Observatori, l’ocupació va créixer trimestralment un 0,6% a la comarca, el que suposa 2.750 llocs de treball més. En comparar amb l’any anterior, creix tant el treball assalariat (+6,7%; +22.870) com el treball autònom  (+0,4%; +250). En total, a la comarca hi ha 23.120 llocs de treball més (+5,7%) que al desembre de 2022. 

Tot i la desacceleració de l’economia internacional, la dinàmica positiva comarcal ha impulsat la creació de llocs de treball assolint un nou màxim històric. Per tant, l’ocupació se situa molt per sobre del nivell prepandèmic (+9,5%) i del que hi havia abans de la crisi econòmica del 2008 (+8,7%).

Creixement trimestral de l’ocupació en la majoria de sectors econòmics 

El Flaix socioeconòmic identifica les activitats que més han contribuït a l’augment de llocs de treball i d’empreses, així com aquelles que presenten una evolució desfavorable. D’aquesta manera, durant el quart trimestre del 2023 l’ocupació ha crescut en la majoria de sectors econòmics, tot i que ho ha fet de manera més intensa en les activitats d’Educació i recerca (+4,2%), Edició, cultura i lleure (+3%) i Serveis socials (+2,3%). 

En termes absoluts, el gruix de l’increment de llocs de treball correspon a Educació i recerca (1.405 llocs de treball més), Comerç, hostaleria i turisme (+875) i Edició, cultura i lleure (+825). L’ocupació també ha registrat un increment trimestral destacable a Salut  (+205), Serveis socials (+200), Metall (+190) i activitats vinculades amb les TIC (+160). 

Per contra, sectors rellevants a la comarca presenten una dinàmica trimestral desfavorable, amb una pèrdua de llocs de treball com ara els Serveis a les empreses (-1,3%; -565), la Construcció (-1%; -425) i la Distribució i logística (-0,4%; -220).

Respecte de l’any anterior, Comerç, hostaleria i turisme ha estat el sector que més ocupació ha generat, amb 14.855 llocs de treball més, el que significa un increment anual relatiu del 23,2%. L’evolució positiva d’aquest sector, abans i desprès de la pandèmia, ha significat un augment del seu pes en l’estructura econòmica de la comarca fins arribar a representar el 18,5% dels llocs de treball. 

Educació i recerca també presenta un creixement de l’ocupació força rellevant, amb 9.570 llocs de treball més respecte de l’any anterior (+37,4%). Aquest augment, però, s’explica principalment per un canvi metodològic en la manera de registrar l’activitat econòmica dels comptes de cotització que afecta les divisions d’Educació i d’Administració pública de tal manera que aquest últim sectorha patit una davallada de 7.540 llocs de treball (-44,2%). 

Juntament amb els anteriors sectors, destaca l’increment de llocs de treball a l’Agroindústria (+11,3%; +820) i Serveis socials (+6,7%; +545). Tot i que amb un creixement relatiu menor, altres branques han contribuït notablement a la creació d’ocupació en xifres absolutes com Distribució i logística (+1.150), Edició, cultura i lleure (+995) i la Construcció (+900). 

Interanualment, la pèrdua de llocs de treball es concentra, a banda del sector de l’administració pública en els serveis a les empreses (-0,9%;-370). 

Tot i l’augment trimestral de l’atur de l’0,8%, el Vallès Occidental tanca l’any 2023 amb 753 persones desocupades menys que l’any anterior 

Respecte del tercer trimestre, l’atur registrat a la comarca va augmentar un 0,8% a la comarca. Tot i l’increment trimestral de la desocupació, el Vallès Occidental va tancar l’any 2023 amb 44.960 persones desocupades, 753 menys que l’any anterior. Aquesta xifra situa la taxa d’atur registral en el 9,65% 

Malgrat la tendència descendent  de la desocupació, el pes de l’atur de llarga durada continua sent elevat: la proporció de persones amb més d’un any en situació d’atur arriba al 48%. Per altre banda,  el col·lectiu de persones desocupades amb més de 45 anys ha anat guanyant pes: si abans del 2015 la proporció se situava per sota del 50%, actualment frega el 60%. 

Fins al novembre del 2023, 3.487 persones a la comarca s’han vist afectades per EROs, tres vegades menys que l’any anterior

Entre gener i novembre de 2023 la comarca ha registrat 81 expedients de regulació d’ocupació que han afectat 3.487 persones. Aquesta xifra és tres vegades inferior a la que es va registrar en el mateix període de l’any anterior. 

D’acord amb la tipologia de les mesures, prop del 80% de les persones afectades han estat per expedients de suspensió de contracte; a una proporció inferior, el 8,7%; se’ls va reduir la jornada. Les mesures d’extinció, ja sigui per acomiadament o jubilació anticipada, van afectar 416 persones.

Sectorialment, la Indústria manufacturera concentra prop del 86% de les persones afectades. Altres seccions amb afectació corresponen al sector serveis, com ara: Activitats professionals i tècniques (3,3 %); Informació i comunicació (2,6%); Activitats administratives i auxiliars (2,2%); Comerç a l’engròs i al detall (2,1%).

La contractació laboral acumulada durant el 2023 cau un 7,6% respecte de l’any anterior

Durant l’any 2023 s’han formalitzat 265.732 contractes laborals al Vallès Occidental, els quals el 41,2% han estat indefinits i el 58,8%, temporals. Respecte del 2022, la contractació ha disminuït un 7,6%, el que representa 21.760 contractes menys. El descens en el volum de contractació s’ha produït principalment per la caiguda de la modalitat temporal (-11,2%), La indefinida, tot i que també cau, ho fa més moderadament (-0,02%).

El pes de la contractació temporal sobre el total torna a caure i se situa en el 59% en 2023, el mínim històric comarcal. Del total de contractes temporals, més de la meitat (el 56%) tenen una durada inferior a un mes i un de cada quatre (el 24,6%) són d’entre 1 i 6 mesos. 

Informe Prestacions per Desocupació al Vallès Occidental2n semestre 2023

A la comarca hi havia 27.551 persones que rebien una prestació per desocupació al desembre de 2023, el que representa el 61,3% del total de la població desocupada

A finals del segon semestre de 2023 (últim dia del mes de desembre) hi havia 27.551 persones a la comarca que rebien una prestació per desocupació, 323 més (+1,2%) que al semestre anterior (juny 2023). Respecte al mateix període de l’any 2022 s’ha reduït en 90 el nombre de persones beneficiàries (-0,3%). 

El 61,3% de les persones aturades a la comarca rebia algun tipus de prestació per desocupació. Tot i l’augment del nombre de persones beneficiàries respecte al semestre anterior, el nivell de cobertura s’ha reduït en gairebé un punt percentual, ja que s’ha incrementat l’atur registrat en un 4,2% respecte al juny de 2023 i se situa en 44.960 persones.  

Si desagreguem les dades de les prestacions per sexe observem que el nivell de cobertura de les dones se situa en el 57,4%, més de 9 punts percentuals per sota de la cobertura del col·lectiu masculí (66,6%). A més, les dones representen el 63,7% de les persones aturades sense cap tipus de prestació. Cal destacar que les dones tenen un major pes en les prestacions de menor quantia: les de nivell assistencial representen el 44,4% del total, al voltant de 10 punts per sobre dels homes (34,5%); i el 4,2% les de Renda activa d’inserció, mentre que el grup masculí se situa en l’1,9%. 

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail