Buscador per paraules clau
20 abril 2016

Gairebé la meitat dels aturats de la comarca no reben cap prestació

L’Observatori comarcal publica l’Informe de prestacions per desocupació al Vallès Occidental, que mostra un augment del 15,8% en els aturats que no reben cap tipus de prestació. L’informe, corresponent al segon semestre de 2015, destaca l’increment de l’atur de llarga durada com una de les causes d’aquesta tendència

Segons les dades de l’Observatori comarcal, dels 66.529 aturats registrats durant la segona meitat del 2015, el 48,3% (32.131 persones) no van percebre cap tipus de suport econòmic. La taxa de cobertura es situa així en el 51,7% i cau un 15,8% respecte l’any anterior. Aquesta és una de les dades que recull l’Informe de prestacions per desocupació que s’ha publicat aquesta setmana des del Consell Comarcal.

Les dades de l’Informe indiquen que la taxa de cobertura ha seguit una tendència a la baixa al llarg dels anys independentment de l’evolució de l’atur registrat. L’any 2012, data d’inflexió en que va assolir-se el màxim nivell d’atur a la comarca (85.818 aturats), les prestacions per desocupació cobrien el 63% dels aturats. A partir del 2013, tot i iniciar-se una tendència positiva de reducció de l’atur, la taxa de cobertura ha anat disminuint ininterrompudament.

Més enllà de la disponibilitat econòmica de les prestacions, dues raons vinculades a les característiques del mercat laboral incideixen fortament en l’accés a les prestacions. D’una banda, el notable increment dels aturats de llarga durada, el 47% a desembre de 2015, fet que explicaria que una part important dels aturats perden el dret a percebre una prestació, contributiva o assistencial, a mesura que augmenta el temps en situació d’atur. En aquest sentit, l’informe publicat assenyala una disminució acusada del pes de les prestacions contributives al llarg dels anys, així com una evolució de les prestacions assistencials desigual que, a excepció d’un increment entre 2008 i 2010, descendeixen de manera constant fins l’actualitat. Cal remarcar que, a partir del desembre de 2014, el nombre de prestacions assistencials atorgades supera ja les prestacions contributives.

Un segon element és l’alta temporalitat de la contractació. Al Vallès Occidental, la rotació laboral és força elevada: l’any 2015 un treballador tenia de mitjana 2,12 contractes a l’any, vers 1,82 contractes l’any 2007. Aquesta elevada rotació en la trajectòria laboral de la població ocupada pot dificultar l’acumulació dels períodes de cotització mínims per accedir a una prestació durant els períodes d’atur.    

Finalment, pel que fa a la taxa de cobertura dels diferents tipus de prestacions, són significatives les de caràcter contributiu (22%) i, sobretot, les de nivell assistencial (24,1%), mentre que la renda activa d’inserció (5,2%) i el programa d’activació per l’ocupació (0,4%) són molt poc significatives en termes de cobertura. Respecte el semestre anterior, totes les tipologies redueixen el seu nombre. Destaca, tot i el seu poc pes relatiu, la caiguda de les prestacions del programa d’activació per l’ocupació en el seu primer any de vigència, passant de 647 a 256 prestacions. En termes relatius, cau per segon semestre consecutiu la renda activa d’inserció (-8,6%), després d’haver crescut de manera constant, tot i que discreta, des de 2008. Cauen, també, les  prestacions de caràcter  assistencial (-3,4%) i contributiu (-3,2%).

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail