Buscador per paraules clau
30 octubre 2023

El Vallès Occidental va rebre més de 200.000 turistes durant l’estiu de 2023, amb una ocupació mitjana per sobre del 75%

El balanç de l’activitat turística del Vallès Occidental durant l’estiu 2023 mostra una lleugera reducció de la demanda, amb una baixada en el nombre de turistes i de pernoctacions respecte del mateix període de l’any anterior. Cal destacar que la comarca no acostuma a ser una destinació turística d’estiu, atès que la majoria de les visites són per motius de negoci, però s’observa un increment accentuat de visitants durant els mesos estivals respecte del període prepandèmia.

El balanç de l’activitat turística del Vallès Occidental durant l’estiu 2023 mostra una lleugera reducció de la demanda, amb una baixada en el nombre de turistes i de pernoctacions respecte del mateix període de l’any anterior. Cal destacar que la comarca no acostuma a ser una destinació turística d’estiu, atès que la majoria de les visites són per motius de negoci, però s’observa un increment accentuat de visitants durant els mesos estivals respecte del període prepandèmia.

Gràfic 1. Taxa d’ocupació de places ofertes en allotjaments turístics per mesos d’estiu. Vallès Occidental. 2019-2023

Gràfic 2. Nombre d’arribades als allotjaments (turistes) durant la temporada d’estiu. Total acumulat i per mesos. Vallès Occidental. 2019-2023

Gràfic 3.  Distribució per la procedència del turisme (pernoctacions) segons mercat domèstic i estranger. Vallès Occidental. Estiu 2023

Gràfic 4. Evolució de la valoració de la marxa del negoci i de l’ocupació dels allotjaments turístics. Vallès Occidental. 2019-2023

El Vallès Occidental registra un 75,7% d’ocupació mitjana de les places ofertes als allotjaments turístics durant els tres mesos d’estiu, similar al conjunt de l’entorn de Barcelona província de Barcelona (menys la comarca del Barcelonès). Aquesta xifra és més de 4 punts inferior de la registrada durant el mateix període de l’any anterior (80,1%). Tanmateix, la proporció d’enguany supera la de l’estiu prepandèmia de 2019 (71,8%).

En concret, el mes d’agost és el que va registrar una taxa d’ocupació més elevada durant l’estiu de 2023 (77,5%). Els mesos de juny i juliol van disminuir en més de 6 punts respecte d’un any enrere, mentre que el d’agost va mantenir una proporció similar. Si ho comparem amb les xifres d’abans de la pandèmia, el mes de juliol és l’únic que registra una taxa inferior, ja que el juny i, especialment, l’agost presenten valors superiors. 

El nombre mitjà de places en oferta s’ha mantingut similar respecte a l’estiu de 2022, amb 6.203 places. Tanmateix, durant els mesos de juny i de juliol el nombre va augmentar un 1,4% (84 places més), mentre que a l’agost es va reduir un 2,2% (136 menys).

La comarca va rebre més de 200 mil turistes durant la temporada d’estiu i al voltant d’un 45% van ser de procedència estrangera

Durant l’estiu d’enguany han arribat 204.503 turistes als allotjaments de la comarca (Gràfic 2). Aquesta xifra és inferior en un 2,3% a la registrada durant el mateix període de l’any anterior (4.903 persones menys), però és un 22,9% superior a la d’abans de la pandèmia (38.134 més). El mes de juliol és el que concentra un major nombre de turistes i, a més, supera en gairebé un 50% el valor de l’estiu de 2022, el que representa 24.246 persones més; a diferència dels mesos de juny i agost que mostren xifres un 18% inferiors (Gràfic 2).

Quant a les pernoctacions, es van registrar un total de 431.808, una mitjana d’aproximadament 144 mil al mes. La comarca també ha baixat el nombre de pernoctacions a l’estiu de 2023 respecte del mateix període de l’any anterior, però amb més intensitat que el nombre de turistes, ja que la reducció ha estat del 5,4%. 

El 54,2% de les arribades corresponen a turisme domèstic, 8 punts per sobre de l’estranger. En valors absoluts, van viatjar al Vallès Occidental 110.788 turistes amb procedència espanyola i 93.716 amb estrangera. Destaca el mes d’agost, atès que les proporcions dels dos mercats van ser similars, tot i que va haver-hi 156 turistes més del mercat estranger. El pes relatiu de turistes segons procedència durant l’estiu varien molt de les que es van registrar en els primers mesos de l’any, amb una mitjana del 68% de turistes de l’Estat. 

El nombre total de turistes de procedència estrangera s’ha reduït en 4.958 persones respecte de l’any anterior, el que representa un 5% menys. Aquesta reducció es va produir durant els mesos de juny i, especialment, agost; però al juliol va haver-hi al voltant de les 13 mil persones estrangeres més. Una situació similar es pot observar amb el turisme d’Espanya amb una forta davallada durant el juny i l’agost, amb un increment anual de més de 11 mil turistes al juliol.  

Els països de procedència d’on es van rebre més persones durant l’estiu de 2023 són del continent europeu, amb França com a principal origen de turistes (11,8%, amb un total de 24.175); seguit del Regne Unit (6,2% del total i 12.723) i d’Itàlia (5,1%; 10.456). Tot i que França continua sent el principal mercat de procedència, ha perdut pes relatiu respecte de l’any anterior, amb una reducció del 20,9% en el nombre de turistes. Si comparem aquestes proporcions amb el període de prepandèmia és el país britànic el que han augmentat amb més intensitat les arribades de turistes al Vallès Occidental.  

Si tenim en compte les pernoctacions, el 47,7% van ser de persones estrangeres (205.923 nits) i el 52,3% d’espanyoles (225.885) (Gràfic 3). En relació amb la població amb procedència espanyola, es registra que més de la meitat són de Catalunya (51,8%), seguit a molta distància del 10,4% de Comunitat de Madrid i del 8,7% d’Andalusia. És rellevant tenir en compte que el pes del turisme català ha augmentat 16 punts a la comarca respecte del 2019 i, en conseqüència, s’ha produït una reducció d’altres comunitats autònomes, com la davallada de 7 punts en la proporció de turistes de la comunitat madrilenya i 3 punts i mig de la valenciana. 

L’estada mitjana de la comarca (2,1) és inferior al conjunt de l’entorn de Barcelona, que se situa en 3,5 nits. Tot i presentar valors similars en els darrers anys, es redueix lleugerament respecte a l’any anterior (2,3 nits) i de prepandèmia (2,3 nits). Aquesta xifra s’incrementa o es manté anualment a totes les comarques de la província, excepte al Vallès Occidental.

La valoració dels allotjaments turístics augmenta al voltant d’un punt respecte de les xifres prepandèmiques 

La valoració de l’empresariat de la marxa del negoci i de l’ocupació (en una escala que va des d’1 (molt malament) a 10 (molt bé)) ha millorat lleugerament respecte de l’estiu passat (Gràfic 4). Totes dues xifres se situen en el 7,5 sobre 10, similar al conjunt de l’entorn de Barcelona, sent les més elevades dels darrers cinc anys. La valoració del negoci ha augmentat mig punt i la de l’ocupació tres dècimes; però el més rellevant és la millora respecte de 2019, atès que totes dues xifres han augmentat en gairebé un punt. Les valoracions amb millor puntuació se situen en el mes d’agost amb un 7,9 a les dues opcions. 

El preu mitjà d’una nit d’allotjament a la comarca, en concret d’una habitació d’hotel, va ser de 81,7 euros durant els mesos d’estiu, sent el mes de juliol el que presenta un valor més elevat, de 2,3 euros superior (84€). Les tarifes augmenten un 2,7% de mitjana respecte del mateix període de l’any anterior, tot i que si ho analitzem per mesos s’ha incrementat el preu en juny i juliol, però s’ha reduït a l’agost. El preu mitjà d’una nit també varia respecte de l’estiu de prepandèmia, atès que aquest se situa en el 69,1€, és a dir, el període de 2023 és un 18,3% superior (12 euros més). En concret, són els mesos de juliol i d’agost els que registren la pujada més notable, de 17€ i 16€ respectivament. 

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail