Buscador per paraules clau
19 octubre 2023

El Ple del Consell Comarcal aprova la nova gestió del tractament de residus per a sis municipis de la comarca i el seu finançament

Un cop celebrada, aquest dimecres, la sessió del Consell d’Alcaldies del Vallès Occidental, avui el Ple comarcal ha avançat en els diferents tràmits administratius necessaris per a poder posar en marxa el nou Servei comarcal de tractament de residus municipals. Aquest servei, que ha estat sol·licitat per sis ajuntaments de la comarca que han delegat la seva competència al Consell Comarcal, es finançarà amb una nova taxa comarcal per a la ciutadania dels municipis que hagin formalitzat la seva adhesió al servei.

El Consell Comarcal ha rebut formalment la delegació de competència del tractament dels residus municipals dels ajuntaments de Rubí, Sabadell, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Terrassa i Ullastrell. Tots aquests ajuntaments han aprovat mitjançant el seu plenari la delegació de competències a favor de l’ens comarcal. Avui, el Ple comarcal ha acceptat aquestes sis delegacions que s’efectuen per un període de cinc anys prorrogables i amb efectes a 1 de gener de 2024.

Amb aquestes delegacions el Consell Comarcal assumeix la competència que ja ha previst en la modificació del seu Programa d’Actuació Comarcal 2021-21 (PAC) i serà l’ens gestor del Servei i del seu finançament. Es preveu que el tractament dels residus municipals el porti a terme el Consorci per a la Gestió de residus del Vallès Occidentals a través de les seves plantes de titularitat (El CTR-Vallès i la Planta de Biometanització de Can Barba), o bé del gestor de residus que s’estableixi.

Nous requeriments de fiscalitat de la nova llei de Residus 7/2022

La nova llei de residus i sòls contaminants per a una economia circular del Govern de l’Estat 7/2022  implica uns objectius de recollida exigents per als propers anys, lluny de la taxa de recollida selectiva de la comarca, que està estancada des de fa anys a entre el 35 i el 45%. La nova llei suposa també un canvi de paradigma quant al finançament dels costos derivatsde la gestió dels residus municipals que implica que la taxa ha de cobrir el 100% del cost i que aquest model de fiscalitat ha de permetre el pagament per generació o taxa justa.

A petició de diferents ajuntaments, el Consorci per a la Gestió de Residus ha fet arribar al Consell Comarcal la necessitat de prioritzar la corresponsabilització ciutadana impulsant una nova fiscalitat a nivell comarcal pel Servei comarcal de Tractament dels residus municipals.

El rebut de la taxa de residus es desdoblarà en 6 municipis per la gestió diferenciada de la recollida i el tractament

En aquest context, el Ple comarcal ha aprovat avui inicialment la imposició i ordenació de la taxa comarcal per a la prestació del Servei de tractament de residus municipals, per a aquells municipis que hagin delegat la competència per a la prestació del servei, a través de l’Ordenança fiscal número 14. Ara s’iniciarà un termini de 30 dies d’informació pública i audiència.

Aquesta taxa comarcal s’implementarà als municipis que així ho hagin sol·licitat els seus ajuntaments, mitjançant la delegació formal de la competència de tractament de residus. En aquests sis municipis, la ciutadania veurà com a partir del 2024 es desdobla el rebut de la taxa de residus: la part que fa referència a la recollida dels residus i una segona part que fa referència al tractament dels residus.

El servei de recollida de residus municipals és específic per a cada municipi i s’adapta a les característiques urbanístiques, socials i econòmiques de cada població. A més, requereix d’una inspecció i seguiment continus i propers. Per tant, és més eficient que cada ajuntament sigui qui defineixi, presti i faci seguiment del servei de recollida, així com també gestioni la taxa que el finança.

En canvi, el servei de tractament de residus, per economia d’escala no es pot dur a terme a nivell local i es presta associadament amb altres municipis. En el cas del Vallès Occidental, es fa a través del Consorci per a la Gestió de Residus ens qui disposa de plantes i serveis de tractament. El fet de diferenciar la gestió del tractament de la de la recollida contribueix en l’eficiència i l’eficàcia del servei, baixant els costos de gestió.  Amb el nou servei, la part del rebut corresponent al tractament la passa a pagar la ciutadania a través d’una tribut a escala comarcal.

D’aquesta manera s’avança vers una corresponsabilitat de la ciutadania en la gestió dels residus. Cal tenir en compte que el cost del tractament depèn del comportament de la ciutadania: com millor es faci la separació, més baixa el cost. És a dir,  reciclant més, separant millor i reduint els residus que es generen  es pot pagar menys.

Aquest model de separació de costos és molt similar al que ja està aplicant l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que ja es porta a terme als municipis del Vallès Occidental que formen part de l’AMB.

Municipis amb identificació d’usuari i sense identificació

L’ordenança fiscal número 14 inclou dues Taxes per a la prestació del servei públic comarcal de tractament de residus municipals: una pels municipis que compten amb un sistema de recollida amb identificació d’usuari i una altra pels municipis que no compten amb aquest sistema d’identificació.

En tots els casos serà l’Ajuntament de cada municipi qui proporcioni al Consell Comarcal les dades del padró i de la recollida, per tal de poder gestionar la taxa i els coeficients d’aplicació en cada cas.

La Taxa pel servei públic de tractament de residus municipals als municipis amb sistema de recollida de residus amb identificació d’usuari s’aplicarà als municipis d’Ullastrell i Sentmenat.

Aquests municipis compten amb un sistema de recollida Porta a Porta. La identificació d’usuari permet fer la diferenciació entre domèstic i comercial i també permet quantificar les aportacions / lliuraments en el sistema.

Per a calcular la taxa es té en compte la recollida de les fraccions resta i orgànica. La taxa serà diferent en funció del comportament de la unitat familiar en concret: s’avança cap a una taxa justa ja que es té en compte a l’hora de fer els càlculs la participació de la ciutadania en la recollida selectiva.

La taxa pel servei públic de tractament de residus municipals als municipis amb recollida sense identificació d’usuari s’aplicarà a Sabadell, Terrassa, Rubí i Santa Perpètua de Mogoda.

Aquests municipis no compten amb sistema d’identificació d’usuari. Compten amb contenidors oberts i per tant no es poden quantificar les aportacions que fa cada domicili o cada comerç i per això el càlcul és el mateix per a domèstic i comercial. En aquest cas s’aposta pel model que més tendeix a una taxa justa a nivell municipal: els costos de tractament es repercuteixen de manera proporcional a tota la ciutadania. Per tant, com pitjor es separi a nivell del conjunt de la ciutat, més car són els costos i com millor ho faci la ciutat, més poden baixar aquests costos.

Per calcular el coeficient s’usen les dades que el propi ajuntament de cada municipi ha facilitat al Consell Comarcal.

Aquest coeficient es calcula sobre la taxa de recollida del municipi que ja incorpora totes les bonificacions i reduccions que la unitat familiar o activitat té aplicades per diferents variables (número de residents, superfície de l’immoble, elements socioeconòmics, tipus d’activitat , ús de la deixalleria o d’autocompostadors, etc.). Per tant, la taxa comarcal, està aplicant indirectament les mateixes bonificacions.

El coeficient és diferent per cada municipi:

MunicipiCoeficient de Tractament
Rubí0,5759
Sabadell0,8657
Santa Perpètua de Mogoda0,4110
Terrassa0,5636

(Per calcular el preu del rebut de la taxa comarcal de tractament, s’ha de multiplicar el preu del rebut de la taxa municipal de recollida pel coeficient segons cada municipi)

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail