Buscador per paraules clau
23 setembre 2022

El Ple comarcal aprova el nou contracte programa de Serveis Socials amb la Generalitat que aporta 4 milions d’euros de finançament, però demana més recursos pel Servei d’Atenció a la Infància

La Generalitat aportarà aquest any prop de 4 milions d’euros per a actuacions en benestar social. Aquesta és la xifra que es desprèn del Contracte Programa 2022-2025 que ha aprovat el ple comarcal en la seva sessió d’aquest dijous. Aquest import permetrà finançar els serveis socials bàsics i especialitzats, l’atenció a la infància i l’adolescència, lluitar contra la pobresa energètica i promoure la igualtat, entre altres aspectes. El Consell Comarcal es mostra satisfet per l’increment de recursos que suposa aquest acord però remarca la necessitat urgent d’ampliar el finançament per l’atenció a la infància i l’adolescència.

El finançament proposat per les diferent anualitats  ascendeix 3.945.279,93 euros per l’any 2022; 4.253.470,17 euros per  l’any 2023; 4.386.742,37euros per l’any 2024 i 4.473.874,02 euros per  l’any 2025. Aquest 2021 el finançament ha estat de 3.450.000 euros, produint-se per tant un increment de més un milió d’euros des de 2021 a 2025.

Més professionals a l’atenció social bàsica i finançament per al SAD i les polítiques d’envelliment actiu

El darrer Contacte Programa es va signar pel període 2016-2019 i va ser prorrogat les anualitats consecutives fins ara. El nou Contracte Programa permet una planificació dels propers tres  anys en serveis socials bàsics i especialitzats i altres programes de protecció social. Es produeix un increment del finançament en gairebé la totalitat dels serveis, atesa la incorporació de nous programes i un millor finançament especialment en el Servei d’Atenció a Domicili.

Pel que fa a l’atenció social bàsica es preveu l’ampliació de l’equip amb tres professionals. També es finançaran programes d’atenció a persones sense llar a partir del 2023

En l’àmbit de gent gran i dependència es produeix un increment del preu/hora del servei d’atenció domiciliària a 19 € per a l’any 2022 i s’anirà augmentant al llarg de tot el contracte programa fins a arribar als 21 euros en la darrera anualitat. Fins ara el preu era de 16’25 euros, tot i que el servei comarcal a la nostra comarca es paga a 22’09euros l’hora.

El nou Contracte Programa també preveu finançament per polítiques d’envelliment actiu.  A més, amb finançament dels fons europeus Next Generation es finançarà la teleassistència avançada.

Preocupació pels recursos d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

En referència a l’Atenció a la infància i l’adolescència el Contracte programa fa unaaposta clara pel desplegament del servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies. Així mateix es preveu el  desplegament de polítiques de joventut i assessoria de salut per a joves i la prevenció de conductes de risc amb un tècnic per a la sensibilització i treball comunitari en addiccions.

Tot i així, i en vista del finançament previst, en l’acord aprovat al Ple comarcal es mostra la preocupació pels recursos del Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i per això es manifesta al Departament de Drets Socials “la necessitat imperiosa d’ampliar els recursos destinats a l’atenció a la infància i l’adolescència de la nostra comarca per tal de prestar el servei òptim i garantir el benestar real i la protecció dels infants i adolescents en situació de risc i/o desemparament i les seves famílies”.

Actualment el Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència atén una mitjana de prop de 1.000 infants i adolescents cada any, de 21 municipis, amb una població de mig milió d’habitants i amb la dispersió territorial que això suposa. A més, també dóna suport a múltiples equips de Serveis Socials fent intervenció i assessorament preventius en casos que encara no han estat derivats a l’EAIA.

La tasca de les comarques en serveis socials

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials determina que la Generalitat, els municipis i els altres ens locals de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis socials. Les comarques supleixen als municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests municipis i correspon als

ens locals supramunicipals promoure i gestionar els serveis.

L’article 41.5 preveu que la Generalitat ha d’establir convenis quadriennals de coordinació i

cooperació interadministrativa amb els ens locals supramunicipals, les comarques i els

municipis de més de vint mil habitants, a fi de garantir, en l’àmbit territorial corresponent, la

corresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i l’estabilitat dels serveis i dels seus

professionals i n’ ha de garantir el finançament.

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail