Buscador per paraules clau

Canal d’Alertes

Què és el Canal d’Alertes?

El Canal d’Alertes del Consell Comarcal del Vallès Occidental permet que les persones físiques i/o jurídiques puguin informar o denunciar accions contràries als principis de bon govern i a l’ordenament jurídic, inclòs en matèria de fons europeus Next Generation.

Aquest canal garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés de conformitat amb la normativa vigent i, en concret la Llei 2/2023 de 20 de febrer reguladora de la protecció de les persones que informem sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Aquest no és un canal per platejar propostes o suggeriments. En aquest cas cal adreçar-se a la bústia de suggeriments.  

A qui va dirigit?

Va dirigit a persones físiques i/o jurídiques amb vincles professionals o laborals amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental així com també a aquelles que els hagin finalitzat i a la resta de persones les recollides en l’Article 3 de la Llei 2/2023 de 20 de febrer.

Com puc presentar una alerta?

Quins són els requisits de les alertes?

  • Només s’admetran les comunicacions amb una descripció suficient per identificar el fet i que resulti versemblant.
  • No es poden formular comunicacions que vulnerin els drets fonamentals a l’honor, a la imatge i a la intimitat personal i familiar de terceres persones, que siguin contràries a la dignitat de la persona o que lesionin la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
  • El Consell Comarcal del Vallès Occidental restarà exempt de tota responsabilitat si la persona que fa la comunicació és responsable de l’ús incorrecte d’aquest canal i del contingut de les comunicacions formulades.
  • En cas de litigi entre la persona que fa la comunicació i terceres persones, el Consell Comarcal del Vallès Occidental restarà exempt de qualsevol reclamació, demanda o dany de qualsevol naturalesa relacionats amb el litigi.
  • Les comunicacions no comporten, en cap cas, la formulació d’un recurs administratiu, ni l’exercici de qualsevol acció o reclamació a la qual tinguin dret les persones que les formulen.
  • Les recomanacions formulades per l’òrgan gestor del canal  són tràmits no qualificats i no són recurribles. Les recomanacions tenen per finalitat millorar la gestió pública, no declaren l’existència de responsabilitat ni de vulneració de l’ordenament jurídic.
  • L’òrgan gestor del canal podrà requerir qualsevol altra informació que pugui tenir qui la presenti.
  • Els camps amb les dades de la persona que presenta la comunicació, així com els relatius a la seva adreça física i electrònica, tenen caràcter opcional i no són un requisit exigible per a la presentació de comunicacions.

Puc fer una comunicació anònima?

Existeixen dues opcions per fer la comunicació de manera anònima:

a) Utilitzant el navegador propi però sense facilitar les dades d’identificació i de contacte. A tenir en compte que en aquest cas queda rastre de l’adreça IP des de la qual es fa la comunicació.

b) Garantint l’anonimat de la comunicació en l’entorn digital, utilitzant una xarxa d’anonimització. L’eina més utilitzada és el navegador TOR, un programari gratuït i de codi obert que permet millorar la privacitat i seguretat a internet. Cal baixar el navegador des de la pàgina de descàrrega.

Com puc fer seguiment de la meva alerta?

La persona comunicant podrà fer el seguiment de la seva comunicació exclusivament dins l’aplicació mitjançant el Codi alfanumèric proporcionat. Un cop presentada la comunicació, l’òrgan gestor disposa d’un termini de 7 dies per admetre-la a tràmit, excepte que aquest pugui posar en risc la confidencialitat de la informació o identitat de l’informant.

A la pantalla hi trobareu tota la informació relacionada amb la comunicació. Podreu afegir més documentació relacionada amb la comunicació i també trobareu la resposta del servei gestor i podreu comunicar-vos-hi mantenint l’anonimat.

Com a norma general, en un termini màxim de tres mesos, es procedirà a comprovar els fets i donar resposta. No obstant això, per raons excepcionals, aquest termini podrà ampliar-se fins un màxim de 3 mesos addicionals.

La comprovació dels fets es farà mitjançant tasques d’investigació i, si escau, es formularan recomanacions amb mesures de millora en la gestió pública o es proposarà a l’òrgan competent iniciar expedients administratius, l’adopció de mesures sancionadores o disciplinàries o la comunicació a la Fiscalia de les conductes que puguin resultar constitutives d’il•lícit penal.

En la comprovació dels fets, la persona comunicant ha de garantir la seva col•laboració amb l’òrgan gestor per facilitar les tasques d’investigació i de comprovació dels fets. La manca de resposta als requeriments d’informació formulats a través de la bústia pot comportar l’arxivament de les actuacions. En aquestes comunicacions es garanteix l’anonimat de la persona comunicant.

Durant tot el procés es garanteix tant l’anonimat i integritat de les persones que aporten informació com la integritat d’aquelles a les quals aquesta fa referència.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail