Buscador per paraules clau

Què són els fons NEXT GENERATION EU

El Fons NGEU és un instrument aprovat el 21 de juliol pel Consell Europeu que té com a finalitat contribuir a la reconstrucció dels membres de la Unió Europea,  reparant els efectes econòmics, socials i sanitaris de la pandèmia de la COVID-19 i alhora impulsar la transició ecològica i digital dels països de la Unió Europea.

Està dotat de 750.000 M€ que es desemborsaran als estats membres durant el període 2021-2026, dels quals 390.000 MEUR seran subvencions (transferències als estats) i 360.000 MEUR, préstecs i que estaran articulats en funció dels següents programes:

 • Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR): 672.500 MEUR dels quals 312.500 MEUR en subvencions i 360.000 MEUR en préstecs.
 • Iniciativa de cohesió REACT-UE; 47.500 MEUR.
 • Fons de Transició Justa (FTJ): 10.000 MEUR
 • Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER): 7.500 MEUR
 • Programa InvestEU, de suport a la inversió: 5.600 MEUR
 • Programa d’investigació Horitzó Europa: 5.000 MEUR
 • Mecanisme de Protecció Civil RescEU : 1.900 MEUR

Què és el mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)

El Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), el programa més important del Fons NGEU només finança despeses no recurrents, inversions i reformes, que comportin un canvi estructural i tinguin un impacte durador en la resiliència econòmica i social, la sostenibilitat, la competitivitat a llarg termini i l’ocupació.

Com a inversions contempla:

 • El capital fix (per exemple, infraestructures i edificis però també intangibles com R+D)
 • El capital humà (per exemple, educació, formació i capacitació) i
 • El capital natural (per exemple, mitigació i adaptació al canvi climàtic).

Com a reformes, contempla els projectes que incloguin actuacions i processos per introduir millores que tinguin un impacte durador sobre el funcionament dels mercats, les estructures institucionals, les administracions públiques o les polítiques públiques.

Per accedir als fons del MRR, els estats membres han de presentar plans nacionals de recuperació i resiliència que exposin el programa de reformes i inversions per al període 2021-2023.

Quins són els àmbits o àrees emblemàtiques del Fons NGEU?

 • Activació: posada en marxa de tecnologies netes amb perspectives de futur i acceleració del desenvolupament i l’ús d’energies renovables.
 • Renovació: millora de l’eficiència energètica dels edificis públics i privats.
 • Càrrega i proveïment d’energia: foment de tecnologies netes amb perspectives de futur per tal d’accelerar l’ús d’un transport sostenible, accessible i intel·ligent, d’estacions de càrrega i proveïment, i l’ampliació del transport públic.
 • Connexió: desplegament ràpid de serveis de banda ampla ràpida en totes les regions i llars, incloses les xarxes de fibra i 5G.
 • Modernització: digitalització de l’Administració i els serveis públics, inclosos els sistemes judicial i sanitari.
 • Ampliació: augment de les capacitats industrials europees en matèria de dades en el núvol i desenvolupament de processadors de màxima potència, d’última generació i sostenibles.
 • Reciclatge i perfeccionament professionals: adaptació dels sistemes educatius en suport de les competències digitals i l’educació i la formació professional a totes les edats. 

Quines són les prioritats i referències estatals: El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència?

El mes d’octubre de 2020 el govern estatal va presentar El pla de recuperació, transformació i resiliència. Entès com el full de ruta per a la modernització de l’economia, recuperació del creixement econòmic, la creació d’ocupació, per a la reconstrucció econòmica sòlida inclusiva i resilient tres la crisi de la COVID-19, així com donar resposta als reptes futurs. Recull els eixos i polítiques palanca que han d’orientar i on s’han d’emmarcar els projectes que optin al finançament en el marc dels Fons NGEU

4 Eixos :

 • Transició ecològica
 • Transformació digital
 • Igualtat de gènere
 • Cohesió social i territorial

10 Polítiques palanca

 • Agenda urbana i rural i lluita contra la despoblació
 • Infraestructures i ecosistemes resilients
 • Transició energètica justa i inclusiva
 • Una administració del segle XXI
 • Modernització i digitalització del teixit industrial i de la pime, recuperació del turisme i impuls a l’emprenedoria
 • Pacte per la ciència i la innovació, reforç de les capacitats del sistema nacional de salut
 • Educació i coneixement, formació contínua i desenvolupament de capacitats
 • Nova economia de les cures i polítiques d’ocupació
 • Impuls de la indústria de la cultura i l’esport
 • Modernització del sistema fiscal per a un creixement inclusiu i sostenible

Espanya rebrà uns 140.000 MEUR del fons NGEU, 72.700 MEUR dels quals seran transferències no reemborsables. D’aquestes transferències, 59.168 MEUR corresponen al MRR i 12.436 MEUR al REACT-EU.  En les àrees de competències de les comunitats autònomes, aquestes signaran convenis amb els ministeris implicats per a la gestió i execució dels fons del MRR.

I a nivell Català? Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social

El mes de juliol de 2020 es va aprovar el Pla per a la reactivació econòmica i protecció social aprovat pel Govern de la Generalitat que té com a objectius:

 • Reforçar la capacitat productiva i la capacitat del sistema sanitari i sociosanitari
 • Reduir les desigualtats socials accentuades per la COVID-19
 • Accelerar la transició cap a un model econòmic més sostenible i resilient

Aquests objectius estan alineats amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) , i el Pacte Verd Europeu i l’Estratègia Digital Europea

L’estratègia de reactivació s’estructura en 5 eixos estratègics

 • Eix 1. Economia per la vida
 • Eix 2. Digitalització
 • Eix 3. Transició ecològica
 • Eix 4. Societat del coneixement
 • Eix 5. Actuacions transversals

Dintre d’aquests eixos s’han inclòs un total de 20 projectes transformadors identificats per la Comissió per a l’elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social (CORECO)

Com es pot participar a nivell Estatal i Català?

A nivell estatal

Els ministeris obren convocatòries per a la presentació de Manifestacions o expressions d’Interès que permeten recollir, propostes de projectes, així com recollir informació que permeti el desenvolupament de determinades línies d’actuació per part de l’administració estatal. Habitualment tenen un termini de presentació i en funció de la temàtica uns requisits i documentació a lliurar

A nivell català

Mitjançant la fitxa de Projectes Next Generation EU es pot presentar al corresponent departament una proposta i s’ofereix suport per a definir-la  En aquest cas el format és el mateix per a tots els departaments i temàtiques i no hi ha un termini establert.

En ambdós casos la no presentació no limita la participació en convocatòries de subvenció, així com tampoc genera cap dret al potencial finançament.

Quin és el marc Normatiu per a la implementació i gestió dels Fons NGEU a nivell Estatal i Autonòmic

La clau per a poder-se beneficiar d’aquests fons NGEU rau en la capacitat d’articular aliances entre el sector públic i el privat i en una àgil, rigorosa i transparent tramitació administrativa dels procediments.

Amb aquesta finalitat, per al conjunt de l’Estat, s’ha establert, mitjançant el Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de les administracions públiques i per a l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, el marc general bàsic que ha de permetre mobilitzar inversions i projectes i facilitar, dins del calendari temporal marcat per la UE, la gestió administrativa necessària perquè el màxim de projectes es puguin beneficiar del finançament europeu NGEU.

Al seu torn, la Generalitat ha aprovat recentment el Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail